Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒_๒

กำหนดการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

ห้องแกรนด์ B (ภาคราชการ)
วันพฤหัสบดีที่  2  ธันวาคม  2548
การใช้ KM ในการพัฒนา “พลังเครือข่าย”
09.00-10.30  น.             - เกริ่นนำ  และ แนะนำคณะวิทยากร
                                   โดย  นพ.ธัญญ์  อิงคะกุล  ผู้ดำเนินรายการ
                                    - การใช้ KM ของเครือข่ายราชการ : จ.นครศรีธรรมราช
                                    - การใช้การจัดการความรู้ของเครือข่ายราชการจังหวัดนครศรี

                                    ธรรมราช
                                    (ผู้ว่าราชการจังหวัด  ธกส.   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   กศน.)
10.30-11.00  น.              อาหารว่าง
11.00-12.30  น.              - แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้าง “คลังความรู้”
                                     - AAR (ผู้เข้าร่วมเสวนาสะท้อนความคิด  ความรู้สึก  สิ่งที่ได้รับ
                                     และการนำไปใช้ประโยชน์)
12.30-13.30  น.              อาหารกลางวัน

                           การสร้างตัวชี้วัดและการประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร
13.30-13.35  น.              -    เกริ่นนำกระบวนการ
13.35-14.00  น.              -    ทำ Pre – assessment (ประเมินความคาดหวัง  และ คำถามจาก
                                    ผู้เข้าร่วมประชุม)
14.00-15.30  น.              -    คณะผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทาง  หลักในการสร้างตัวชี้วัด  และ
                                    การประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร  (พรพ.  สถาบันเพิ่มผลผลิต
                                    แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร)
                                    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้าง “คลังความรู้” แนวทางในการสร้างตัวชี้วัด
                                    และการประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร
                                    - ทบทวนบทเรียน (After Action Review : AAR)
15.30-16.15  น.             อาหารว่าง : ชม “นิทรรศการ” และพบผู้เชี่ยวชาญ
                                    ณ “คลินิกให้คำปรึกษา” 
16.15-17.00  น.             - สรุป “ขุมความรู้” มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2
                                   (ห้องประชุมใหญ่)

กำหนดการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

ห้องแกรนด์ C (ภาคเอกชน)
วันพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2548
การจัดการความรู้ที่ตอบสนองต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ
10.45-11.00  น.             - แนะนำกระบวนการและวิทยากร
                                   โดย  ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  
                                   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
11.00-11.30  น.             - เล่าประสบการณ์การทำ KM ภาพใหญ่
                                   โดย  คุณสุรสิทธิ์  ตันธนาศิริกุล
                                   ผู้จัดการศูนย์พัฒนาความรู้เครือซิเมนต์ไทย
                                   บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด  (มหาชน)
12.15-13.15  น.             อาหารกลางวัน
13.15-14.00  น.             - ซักถาม และสรุป “ขุมความรู้”
                                   บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด  (มหาชน)  
14.00-15.30  น.             - เล่าประสบการณ์การทำ KM ในบริษัท
                                   โดย  คุณเรืองศักดิ์  ศรีวัฒนะ
                                   Business Solution Key Manager & Knowledge Manager
                                   คุณอารีญา  ทาศิริ
                                    Knowledge Management Consultant
                                    คุณทัศนาภรณ์  อมะลัษเฐียร
                                    Assistant Director – Technical Contact Center
                                    บริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)
15.30-16.00  น.             อาหารว่าง
16.00-16.40  น.             - ซักถาม และสรุป “ขุมความรู้”
                                   บริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)
16.40-17.00  น.             - AAR (ผู้เข้าร่วมเสวนาสะท้อนความคิด ความรู้สึก  สิ่งที่ได้รับ
                                   และการนำไปใช้ประโยชน์)


กำหนดการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

ห้องแกรนด์ C (ภาคเอกชน)
วันศุกร์ที่  2  ธันวาคม  2548
การจัดการความรู้ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน
09.00-09.15  น.             - แนะนำกระบวนการและคณะวิทยากร
                                   โดย  ดร.บุญดี  บุญญากิจ
                                   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09.15-10.30  น.             - เล่าประสบการณ์ KM ภาพใหญ่
                                   - เล่าประสบการณ์ของคนหน้างาน
                                   โดย  คุณเจษฎา  ฟักจันทร์ 
                                   Human Resource Manager
                                   ดร.พิชิต  แสงผ่องแผ้ว
                                   Sr.Member Technical Staff
                                   ดร.ปรอง  กองทรัพย์โต
                                   Sr.Manager, DA Lab
                                  บริษัท  สแปนชั่น  (ประเทศไทย)  จำกัด
10.30-11.00  น.            อาหารว่าง
11.00-11.45  น.            - ซักถาม และสรุป “ขุมความรู้”
11.45-12.45  น.            อาหารกลางวัน
12.45-14.00  น.            - เล่าประสบการณ์ KM ภาพใหญ่
                                  โดย  คุณรัตนา  กลั่นแก้ว 
                                  รองผู้จัดการทั่วไปด้านการบริหารงานคุณภาพ
14.00-15.00  น.            - เล่าประสบการณ์ของคนหน้างาน
                                  โดย  ทีมงานกลุ่ม Diamond Power
                                  บริษัท  ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น  จำกัด  (มหาชน)
                                  - ซักถาม และสรุป “ขุมความรู้”
15.00-15.30  น.           - AAR (ผู้เข้าร่วมเสวนาสะท้อนความคิด ความรู้สึก  สิ่งที่ได้รับ
                                 และการนำไปใช้ประโยชน์)

15.30-16.15  น.           อาหารว่าง : ชม “นิทรรศการ” และพบผู้เชี่ยวชาญ 
                                  ณ “คลินิกให้คำปรึกษา” 
16.15-17.00  น.           -   สรุป “ขุมความรู้” มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2
                                 (ห้องประชุมใหญ่)


กำหนดการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

บอร์ดรูม (ภาคประชาสังคม)
วันพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2548
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ : การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
10.45-11.00  น.           - เกริ่นนำกระบวนการ และแนะนำวิทยากร
                                 โดย  คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์
11.00-11.45  น.           - นำเสนอความสำคัญและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
                                 จังหวัดพิจิตร
                                 โดย  คุณผดุง  เครือบุปผา
                                 คุณจรัล  ติ้งฉิ่น
                                 กลุ่มข้าวสะอาด
11.45-12.15  น.           - ซักถาม
12.15-13.30  น.           อาหารกลางวัน
13.30-14.15  น.           - นำเสนอความสำคัญและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
                                 จังหวัดสุพรรณบุรี
                                 โดย  คุณณรงค์  อ่วมรัมย์
                                 คุณสนั่น  เวียงขำ
                                 โรงเรียนชาวนา
14.15-14.30  น.           - ซักถาม
14.30-15.00  น.           อาหารว่าง
15.00-15.30  น.           - สรุปภาพรวม ประเด็นสำคัญทั้งหมด และการประยุกต์ใช้
                                 การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
                                 โดย  คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์
15.30-16.30  น.           - AAR (ผู้เข้าร่วมเสวนาสะท้อนความคิด ความรู้สึก  สิ่งที่ได้รับ
                                 และการนำไปใช้ประโยชน์)

กำหนดการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

บอร์ดรูม (ภาคประชาสังคม)
วันศุกร์ที่  2  ธันวาคม  2548
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ : การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
09.00-10.30  น.           - แนะนำตัว ทำความรู้จัก (ชาวบ้าน  เจ้าหน้าที่
                                 กรมส่งเสริมการเกษตร  เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ  
                                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
                                 ดำเนินรายการโดย  คุณสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์
10.30-11.00  น.           อาหารว่าง
11.00-12.30  น.           - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 กลุ่มย่อย
12.30-13.30  น.           อาหารกลางวัน
13.30-15.30  น.           - แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ต่อ)
                                  - กลุ่มย่อยนำเสนอ “แก่นความรู้” ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
                                  ระหว่าง ชาวบ้าน  ราชการ  และองค์กร / ชุมชน
                                  - AAR (ผู้เข้าร่วมเสวนาสะท้อนความคิด ความรู้สึก  สิ่งที่ได้รับ
                                  และการนำไปใช้ประโยชน์)
15.30-16.15  น.            อาหารว่าง : ชม “นิทรรศการ” และพบผู้เชี่ยวชาญ
                                  ณ “คลินิกให้คำปรึกษา” 
16.15-17.00  น.           - สรุป “ขุมความรู้” มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2
                                 (ห้องประชุมใหญ่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)