ความหมายของ HA

Hospital Accreditation

HA ย่อมาจาก  Hospital Accreditation แปลว่าการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล  โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและพัฒนาทั้งองค์กร  ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบเกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกัน  การพัฒนาคน การวิเคราะห์งานทั้งหมด  การนำกิจกรรมคุณภาพที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติ

การพัฒนาทั้งองค์กรมีความจำเป็นเนื่องจากงานแต่ละส่วนล้วนพึ่งพิงการทำงานซึ่งกันและกัน  การแยกส่วนพัฒนาจึงไมสามารถบรรลุจุดสูงสุดที่เราต้องการ

การเรียนรู้ขององค์กรเกิดจากการประเมินตนเอง  การลงมือทำด้วยตนเอง  การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับที่ปรึกษา/โรงพยาบาลอื่น  และการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน

การรับรองเป็นเพียงส่วนเล็กๆ  ส่วนเดียวในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทั้งหมด ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของการทำงานหนัก มากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายของการพัฒนา  เป้าหมายของการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพการบริการซึ่งผู้ป่วยจะได้รับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลความเห็น (0)