ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม  CIRC  ต่อความสามารถ

ในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดสงขลา

                                   โดย     อมรรัตน์  ประทุมชาติภักดี

 

ความเป็นมา

            การอ่านเป็นวิธีการที่มีความสำคัญในการแสวงหาความรู้ซึ่งจะนำความก้าวหน้ามาสู่ชีวิตการอ่านจะช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่านให้สูงขึ้น ทำให้ผู้อ่านฉลาดรอบรู้ ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนทักษะการอ่านเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการเรียนรู้  เพราะการเรียนวิชาต่าง ๆ ทุกระดับต้องอาศัยความสามารถในการอ่านแทบทั้งสิ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการอ่าน การเรียนการสอนจำเป็น ต้องทำให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้ และมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ

                        การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เกิดการกระตุ้นความคิดซึ่งกันและกัน ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อช่วยกันเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความคิดรวบยอด ทักษะความเข้าใจ มีความสุขในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Slavin. 1995 : 4) ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือนี้จะกำหนดนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 6 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันโดยสมาชิกจะคอยกระตุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อพากลุ่มไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการและจะได้ รับรางวัลเมื่อสมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้หรือมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

  ผลจากการวิจัยยืนยันได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาขึ้นสำหรับสอนการอ่านและการเขียนแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ซึ่งการอ่านจับใจความเป็นทักษะที่จำเป็นจะต้องฝึกฝนให้เกิดแก่นักเรียนเพื่อจะได้นำความรู้จากการอ่านจับใจความไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป การเรียนโดยใช้โปรแกรม CIRC มีลำดับขั้นตอนการอ่าน และการเขียนที่สามารถนำมาใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยแบ่งความสามารถตามระดับการคิดที่  รัดเดล และ รัดเดล (Ruddell & Ruddel. 1995) แบ่งไว้คือระดับข้อเท็จจริง ระดับการแปลความ ระดับการประยุกต์ และระดับการประมวลเรื่องราวว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยดีขึ้นหรือไม่ และเพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วิธีดำเนินการ

                   การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มย่อยมีขั้นตอนดังนี้

                    1  นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจภาษาไทยไปทดสอบก่อนเรียน

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    2  นำคะแนนผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย

ก่อนเรียนมาเรียงลำดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่ำสุด

                    3  จัดแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยคนที่สอบได้คะแนนอันดับที่ 1-10 อยู่ในกลุ่มเก่ง อันดับที่ 11-20 อยู่ในกลุ่มปานกลาง อันดับที่ 21-30 อยู่ในกลุ่มอ่อน

                    4  จัดกิจกรรมตามขั้นตอน

ผลการดำเนินงาน

                     1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้น

                     2.  นักเรียนอ่านจับใจความได้ดียิ่งขึ้น