สอนนิสิต ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

           เมื่อวาน ได้เริ่มดำเนินการสอนนิสิตปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ในวิชาการนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วันแรกได้ปรับหลักสูตรให้เหมาะเจาะ จากข้อกำหนดภายใต้ concept ด้านเนื้อหาวิชาการและมวลประสบการณ์อันมีคุณค่าที่ น่าจะให้นิสิตได้รับในหลักสูตรนี้ โดยผมได้มีการจัดแสดงเป็น mindmap เชื่อมโยงให้นิสิตได้ดู เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และกำหนดข้อตกลงในการเรียนร่วมกัน และได้ได้เตรียมความพร้อมสู่ความทันสมัยในการให้นิสิตทุกคนใช้ไอซีทีในการติดต่อสื่อสาร ทุกคนที่มีพื้นฐานไอซีทีดีแล้วก็ช่วยเพื่อนให้สามารถใช้ไอซีทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทุกคน เริ่มต้นให้จัดทำเว็บบล็อก ออกแบบการนิเทศออนไลน์  คราวหน้าได้นัดหมายดำเนินการออนไลน์ทั่วทุกคน