คำถามนี้ มาจากชายหน้าตาดี(เขาบอกเองค่ะ) ถามว่า HA คืออะไรครับ?? เพราะว่าอยู่วงการการศึกษา ไม่รู้จัก ไม่เป็นไรค่ะ วงการแพทย์และวงการสาธารณสุขย่อมรู้จักดี แต่อย่างไรก็ตามขอเล่าคร่าวๆให้ฟังนะคะ

Hospital Accreditation (HA)

คือกลไกประเมิน

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล  โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทั้งองค์กร  ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เรามีมาตรฐาน HA ของเราเอง มาตรฐานฉบับเดิม มี 6 หมวด 20 บทดังนี้

 

หมวดที่ 1 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ (ประกอบด้วย 2 บท)

บทที่ 1 การนำองค์กร

บทที่ 2 ทิศทางนโยบาย

หมวดที่ 2 ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร (ประกอบด้วยบทที่ 3 -7)

บทที่ 3 ทรัพยากรและประสานบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาบุคลากร

บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บทที่ 6 เครื่องมืออุปกรณ์

บทที่ 7 สารสนเทศโรงพยาบาล

หมวดที่ 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (บทที่ 8-10)

บทที่ 8 กระบวนการคุณภาพทั่วไป  

บทที่ 9 กระบวนการคุณภาพด้านคลินิก

บทที่ 10 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

หมวดที่ 4 การรักษามาตรฐานและจริยธรรม (บทที่ 11-12)

           บทที่ 11 MSO องค์กรแพทย์

           บทที่ 12 NSO การบริหารการพยาบาล

 หมวดที่ 5 สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร (บทที่ 13-14)

         บทที่ 13 สิทธิผู้ป่วย อิงสิทธิ 10 ประการจาก 4 สถาบันวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม ทันตแพทย์) เจ้าหน้าที่ตระหนักในสิทธิผู้ป่วย

           บทที่ 14 จริยธรรมองค์กร การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สิ่งดีงามที่องค์กรควรทำ

 หมวดที่ 6 การดูแลรักษาผู้ป่วย(บทที่ 15-20)

            บทที่ 15 การทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย

บทที่ 16 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

            บทที่ 17 การประเมินและวางแผนการดูแล

            บทที่ 18 กระบวนการบริการ/การดูแลรักษา

            บทที่ 19 การบันทึกเวชระเบียน

            บทที่ 20 การวางแผนจำหน่าย 

 

ซึ่งในมาตรฐาน HA ได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ รพ. โดยเราได้พัฒนามาตรฐานฉบับใหม่ ชื่อว่าฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปีค่ะ โดยบูรณาการ HAHPH TQA MBNQA ไว้ด้วยกันค่ะ

 

 

เกิดมาตรฐานใหม่ที่ประกอบด้วย 4 part ดังนี้ รายละเอียดไม่ขอกล่าวนะคะ เยอะมากๆ ค่ะ หาดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th ค่ะ