เตรียมพร้อม IQA 50


         ในระหว่างช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. นี้เชื่อว่า QA Staff ของแต่ละคณะใน มน. น่าจะยุ่งกันน่าดูเพราะเป็นช่วงของการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับภาควิชาและ สนง.เลขาฯ กันก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ใน IQA ระดับคณะวิชาในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. นี้  (ตัวอย่างบันทึกที่เกี่ยวข้อง <เทศกาลประเมิน QA ระดับภาควิชา> < บรรยากาศการประเมินภาควิชารังสีวิทยา > < ประเมินคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะนิติศาสตร์ >) ดิฉันได้รับทราบข่าวคราวจากพี่ๆ น้องๆ ชาว QA ถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันทั้งจากทาง MSN, Hi5, โทรศัพท์  มีทั้งเสียงบ่นๆ ว่างานยุ่ง  บางคนบ่นว่าไม่รู้ใครน้าเอา QA มาให้เค้าทำกัน บ้างก็ได้ยินเสียงบ่นปนคำว่าคิดถึงพวกเรากันจังไม่ได้เจอกันเลย (หมายถึง QA Staff 30 กว่าชีวิต จาก 30 กว่าคณะวิชา / สำนักวิชา  ที่ก่อนหน้านี้เราจะได้พบและพูดคุย ลปรร. กันในช่วงเตรียมความพร้อมค่อนข้างบ่อย แต่ช่วงนี้ต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ภายในคณะ / สำนัก ของตัวเอง) แต่ดิฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในความเหนื่อยและคำบ่นอุบของทุกคนแต่ในขณะเดียวกันพวกเค้าเหล่านั้นจะมีความสุขจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติและคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับอย่างแน่นอนเลยค่ะ           จากความคิดถึง ความเป็นห่วงเป็นใยบวกกับเป็นจังหวะที่ QAU เห็นว่าควรจะเชิญชาว QA ทั้งในระดับคณะวิชา / สำนักวิชา และหน่วยงานกลาง มาพูดคุย ลปรร. เพื่อทบทวนเกี่ยวกับ IQA ประจำปี 2550 ที่แต่ละแห่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ พร้อมกันกับที่ทาง QAU จะได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ IQA ระดับมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กันด้วย  
ซึ่งในเดือน มิ.ย. นี้ QAU ได้เชิญ QA ในส่วนต่างๆ รวมทั้งกับสมาชิกเครือข่าย QA ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 15 สถาบัน มาพูดคุย ลปรร. ในทั้ง 3 โครงการดังนี้ค่ะ

วันอังคารที่ 10 มิ.ย. 51  เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ตึก CITCOMS
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
   
         รองคณบดีและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากทุกคณะวิชา / สำนักวิชา  ทีมพัฒนาระบบจาก CITCOMS และ QAU

วัตถุประสงค์เพื่อ

1.  พูดคุย ลปรร. เกี่ยวกับ IQA ระดับภาควิชา / คณะวิชา
2.  QAU แจ้งการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ IQA ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 29 ส.ค. 51
โดยมีผู้ประเมินทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
         รศ. รังสรรค์        เนียมสนิท         ประธานคณะกรรมการ
         ผศ. ดร.เดชา      สังขวรรณ          กรรมการ
         รศ. นพ.สมชาติ   โตรักษา            กรรมการ
         รศ. มาลินี          ธนารุณ             กรรมการ
         รศ.เทียมจันทร์    พานิชย์ผลินไชย  กรรมการ
         รศ.ปรียานันท์      แสนโภชน์         กรรมการ
         ซึ่งขณะนี้รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและทาง QAU จะได้จัดทำร่างกำหนดการและส่งชื่อคณะกรรมการทั้ง 6 ท่านไปยัง สกอ. เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
3.  ทดลองใช้ระบบ CHE QA Online (Version สมบูรณ์) ก่อนที่ทางทีมพัฒนาระบบจะได้นำระบบส่งมอบให้กับ สกอ. ต่อไป

วันจันทร์ที่ 16 มิ.ย. 51  เวลา 09.30 น.  – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ตึก CITCOMS
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  
         ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย QA  ภาคเหนือตอนล่าง  จำนวน 15 สถาบัน สถาบันละ 2 ท่าน ทีมพัฒนาระบบจาก CITCOMS และ QAU
เครือข่าย QA ภาคเหนือตอนล่าง 15 สถาบัน ประกอบด้วย
1.  มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7.  วิทยาลัยชุมชนตาก 
8.  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
9.  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
10. วิทยาลัยพิษณุโลก
11. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
12. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
13. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตตาก)
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตพิษณุโลก)
วัตถุประสงค์เพื่อ
ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล  CHE QA Online พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากสมาชิกเครือข่าย QA ภาคเหนือตอนล่าง

วันพุธที่ 18 มิ.ย. 51 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ตึก CITCOMS
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย   
         คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยงานกลาง)  ทั้งในส่วนของผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้และผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ทีมพัฒนาระบบจาก CITCOMS QAU และ ตัวแทนจากคณะวิชาที่จะร่วมชี้แจงระบบ CHE QA Online
วัตถุประสงค์เพื่อ 
1.  พูดคุย ลปรร. เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 
2.  การเตรียมความพร้อมของข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์ สกอ.)
3.  ทดลองใช้ระบบ CHE QA Online (Version สมบูรณ์)

*** คราวนี้เราคงได้พูดคุย ลปรร. กันจนหายคิดถึงกันไปบ้างนะคะ ***

          สำหรับความคืบหน้าของ ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ที่ สกอ. ร่วมกับมน. สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่ง สกอ. ได้แจ้งให้กับทุก ม. ทราบว่าจะต้องเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2550 ที่จะถึงนี้เป็นปีแรกแล้วนั้น  ดิฉันขอแจ้งความคืบหน้าว่าระบบดังกล่าวใกล้จะเสร็จสิ้นและพร้อมใช้แล้วค่ะ  ทาง มน. กำลังจะส่งมอบระบบดังกล่าวให้กับ สกอ. ในวันที่ 20 มิ.ย. 51 ที่จะถึงนี้  และจะได้จัดอบรมให้กับทุกมหาวิทยาลัยได้ใช้กันในราวต้นเดือน ก.ค. 51 นี้เช่นกันค่ะ

หมายเลขบันทึก: 186084เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2008 10:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:07 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

วันสิ่งแวดล้อมโลก : 5 มิถุนายน ของทุกปี

3331

ความพร้อมมี 80% แต่ขาดกำลังใจอ่ะจ้า

คิดถึงพี่ๆ น้องๆ ชาว QA ทุกคนจัง

ช่วงนี้แต่ละคนก็มีภารกิจกันมากพอสมควร

ยังไงก็เอาใจช่วย QA Staff ทุกคนจ้า

 

ปล..ขอบคุณนะจ๊ะพี่ตูน

ที่นำภาพบรรยากาศการประเมินภาควิชา

ของคณะแพทย์มาฝากทุกคนอะจ้า

ช่วงนี้ทั้งงานราษฎร์ งานหลวง งานกู้ชาติ..(อุ๊บบ !!!)

คิดถึงพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนนะคะ...

แล้วพบกัน...ที่มัฆวาน เอ้ย ! ที่ตึก IT.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท