1.  ความคาดหวังอะไรจากการไปประชุม

-  ความคาดหวังของผมคือ ต้องการจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน , การมีจิตสำนึกในการให้บริการ , ศิลปะการพูดและมารยาทในการตอบรับทางโทรศัพท์,การเขียนและโต้ตอบเอกสาร,การเขียนบันทึก,การจดรายงานการประชุม

2.  มีอะไรได้เกินความคาดหวัง

-  ผมคิดว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เกินความคาดหวังผมมาก จากการที่คิดว่าคงจะมีแต่ภาคทฤษฎีซึ่งจะทำให้น่าเบื่อในการอบรมในครั้งนี้ แต่พอไปถึงแล้วเนื้อหาน่าสนใจมากทุกคนที่เข้าร่วมประชุมถึงกับพูดว่าน่าจะจัดซักประมาณ 4 - 5 วัน เพราะเนื้อหาในการประชุมน่าสนใจ ก็คือการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน มีเทคนิคแค่ 10 ประการ เท่านั้นเอง เช่น จงยิ้มแย้มแจ่มใส,จงจำชื่อผู้อื่นให้ได้,จังเป็นนักฟังที่ดี,จงหมั่นยกย่องชมเชยผู้อื่น,จงหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง,จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา,จงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น,จงสุภาพอ่อนโยน,จงกล่าวขอบคุณ และขอโทษให้ติดปาก,จงมีคุณธรรม และความจริงใจ เท่านี้เองทุกท่านก็จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้แล้ว

3.  มีอะไรได้น้อยกว่าความคาดหวัง

-  ผมคิดว่าการที่ผมได้ไปประชุมในครั้งนี้ไม่มีอะไรได้น้อยกว่าความคาดหวังเนื่องจากได้รับความรู้และการฝึกปฎิบัติจริง รวมทั้งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เก่งมาก ก็จะมี อาจารย์เสริมพรรณ   สุทธิธานี ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประสบการณ์ฝึกอบรมกว่า 20 ปี) และ ผศ.ม.ล.ฐิติรัตน์   ลดาวัลย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.  ปแล้วจะกับมาทำอะไร

- การที่ผมได้ไปฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ" ณ โรงแรมเจิรญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น ผมนึกอยู่เสมอว่ากับมาแล้วผมจะพัฒนางานด้านธุรการให้ดีขึ้นในรูปแบบของ

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

การมีจิตสำนึกในการให้บริการ

ศิลปะการพูดและมารยาทในการตอบรับทางโทรศัพท์

การเขียนและโต้ตอบเอกสาร

การเขียนบันทึก

การจดรายงานการประชุม