มารู้จัก สิทธิว่าง กันดีกว่า

สิทธิว่าง หมายถึงคนไทยที่มีสิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการใดๆเป็นหน่วยบริการประจำและไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น ค่ะเช่น น้องๆที่คุณพ่อคุณแม่รับราชการแต่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือน้องๆที่เกิดที่ รพ.เอกชน (อายุมากกว่า 28 วัน) หรือกรณีผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานแล้วหมดสิทธิประกันสังคมฯลฯ ค่ะ

แต่ไม่ต้องตกใจนะคะ กรณีนี้ทางโครงการ 30 บาท พร้อมจะดูแลบุคคลผู้มีสิทธิทุกคนค่ะ หากมีการเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิได้นะคะแต่ต้องมีการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำก่อน โดยหลักฐานการลงทะเบียนคือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร/เอกสารใดที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลข 13 กลัก และมีรูปถ่ายติดอยู่(อันนี้ขาดไม่ได้เลย) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าอายุน้อยกว่า 15ปี ใช้สำเนาสูติบัตรค่ะ อย่าลืมนะคะ ไปไหนต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้เสมอค่ะ