GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ-เนตรนารี

การตั้งกองลูกเสือ-เนตรนารี ของลูกเสือแต่ละประเภทควรมีจำนวนตามที่กำหนดไว้ดังนี้

การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ-เนตรนารี

          ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี

แล้วดำเนินการดังนี้

          1. รวบรวมจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภทดังนี้

                   1.1 ลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

                   1.2 เนตรนารีสำรอง ป.1-ป.3 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

                   1.3 ลูกเสือสามัญ ป.4 -ป.6 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

                        1.4 เนตรนารีสามัญ ป.4-ป.6 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

                      1.5ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3จำนวน 2-6 หมู่(หมู่ละ6-8คน)กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

                     1.6เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3จำนวน2-6หมู่(หมู่ละ6-8คน)กองหนึ่งไม่เกิน48คน

          2. เริ่มทำการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรกำหนด

          3. มีผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อย่างน้อยขั้นความรู้เบื้องต้น  1 คน ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับ กับมีรองผู้กำกับอีก 1 คนขึ้นไปเป็นผู้ช่วย

          4. ดำเนินการขออนุญาตโดยกรอกลงแบบคำขอ  ต่อไปนี้ แบบละ 3 ชุด

                   4.1 ล.ส.1  ใบคำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

                   4.2 ล.ส.2  ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                   4.3 ทำหนังสิอนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ขออนุญาต ส่ง สปอ.

          5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ตั้งกองได้แล้ว ให้ทำพิธีเข้าประจำกอง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ อย่างต่อเนื่อง         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): scousting for boy
หมายเลขบันทึก: 184646
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)