โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 ณ.ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น2 ตึกศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก ของโรงพยาบาลพุทธชินราช มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถพาไปรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลได้และสนใจเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถมารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลได้มีผู้ดูแลที่บ้าน

2. เพื่อให้ผู้ดูแล/อาสาสมัครมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้ดูแล/อาสาสมัครมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน

ระยะเวลาดำเนินโครงการคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2549 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

ระยะที่1 ระยะอบรม 23 -24 กุมภาพันธ์ 2549

กิจกรรมในการอบรม

1.  KMเรื่องประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

2. ให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพ

3. ฝึกปฏิบัติงานจริง

4. ศึกษาดูงานตึกกายภาพบำบัด

5. ศึกษาดูแลงานที่หอผู้ป่วย

   

6. เยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน

7. อาสาสมัครสรุปผลการเยี่ยมบ้าน

 

8. มอบประกาศนียบัตรหลังอบรม

ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2549     

   

 1. มอบอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน

 2. เจ้าหน้าที่ศสช.กับอาสาสมัครฯออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านร่วมกัน

    3. มีระบบการให้คำปรึกษาและการส่งต่อการดูแลระหว่างอาสาสมัครฯกับเจ้าหน้าที่ศสช. และเจ้าหน้าที่ศสช.กับรพ.

ผลสำเร็จของงาน

1. อาสาสมัครฯมีความรู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 93.7

2. อาสาสมัครฯมีทักษะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.7 เป็นร้อยละ87.7

3. อาสาสมัครฯมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กล่าวคือมีทัศนคติว่าการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากหรือน่าเบื่อหน่าย และมีความยินดีและเต็มใจในการดูแลผู้สูงอายุ

4. อาสาสมัครฯมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะ เรื่อง การให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออาสาสมัครฯเมื่อมีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล และการส่งต่อผู้สูงอายุไปรับบริการอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานครั้งต่อไปคือ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของอาสาสมัครฯ ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลสุขภาพจากอาสาสมัครหลังอบรม 6 เดือน ประเมินผลความก้าวหน้าของโรคของผู้สูงอายุในช่วง 6 เดือน ซึ่งผลการดำเนินงานจะเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไป...