โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

อาสาสมัครหรือผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญมากในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจเข้าสู่วัยพึงพิง ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ดังนั้นอาสาสมัครจึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 ณ.ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น2 ตึกศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก ของโรงพยาบาลพุทธชินราช มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถพาไปรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลได้และสนใจเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถมารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลได้มีผู้ดูแลที่บ้าน

2. เพื่อให้ผู้ดูแล/อาสาสมัครมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้ดูแล/อาสาสมัครมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน

ระยะเวลาดำเนินโครงการคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2549 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

ระยะที่1 ระยะอบรม 23 -24 กุมภาพันธ์ 2549

กิจกรรมในการอบรม

1.  KMเรื่องประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

2. ให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพ

3. ฝึกปฏิบัติงานจริง

4. ศึกษาดูงานตึกกายภาพบำบัด

5. ศึกษาดูแลงานที่หอผู้ป่วย

   

6. เยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน

7. อาสาสมัครสรุปผลการเยี่ยมบ้าน

 

8. มอบประกาศนียบัตรหลังอบรม

ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2549     

   

 1. มอบอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน

 2. เจ้าหน้าที่ศสช.กับอาสาสมัครฯออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านร่วมกัน

    3. มีระบบการให้คำปรึกษาและการส่งต่อการดูแลระหว่างอาสาสมัครฯกับเจ้าหน้าที่ศสช. และเจ้าหน้าที่ศสช.กับรพ.

ผลสำเร็จของงาน

1. อาสาสมัครฯมีความรู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 93.7

2. อาสาสมัครฯมีทักษะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.7 เป็นร้อยละ87.7

3. อาสาสมัครฯมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กล่าวคือมีทัศนคติว่าการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากหรือน่าเบื่อหน่าย และมีความยินดีและเต็มใจในการดูแลผู้สูงอายุ

4. อาสาสมัครฯมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะ เรื่อง การให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออาสาสมัครฯเมื่อมีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล และการส่งต่อผู้สูงอายุไปรับบริการอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานครั้งต่อไปคือ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของอาสาสมัครฯ ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลสุขภาพจากอาสาสมัครหลังอบรม 6 เดือน ประเมินผลความก้าวหน้าของโรคของผู้สูงอายุในช่วง 6 เดือน ซึ่งผลการดำเนินงานจะเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

     เป็นโครงการที่ดีมากเลยในการให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้คนเก่งอย่างน้องเจี๊ยบ

“ เพียงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง
เราจะกล้าเดินอย่างมั่นใจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจ
ยอมรับทั้งด้านบวกและลบของโลก
พร้อมหมุนตัวเองไปพร้อมกับโลกอย่างมี
ความสุข ”เมื่อมีความกล้า สิ่งที่ตามมาคือ
ได้ก้าว ... เมื่อหัวใจเปิดรับความคิดจะเปิดกว้างเปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างแท้จริง สิ่งดีๆ ก็จะเข้าถึงใจเมื่อความกลัวหายไป…หัวใจจะเป็นสุขเราจะกล้าและได้ก้าวพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

นิพัธ
IP: xxx.157.154.252
เขียนเมื่อ 
เล่าต่อไปเรื่อยๆนะเจี้ยบ เรื่องดีๆแบบนี้ จะทำให้เรามีความสุข สิ่งดีๆที่ออกใจเราโดยหวังว่าจะให้คนที่ทุกข์ยากกว่ามีความสุข นั้นจะถึงเค้าหรือไม่เราก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ได้คือสิ่งดีๆเหล่านั้นอิ่มอาบอยู่กับใจเรา หมั่นทำไว้เสมอๆนะเจี้ยบ เราจะเป็นกำลังใจให้เสมอ
เขียนเมื่อ 

เขียนไปเรื่อยๆน่ะ

อ่านแล้วเสมือนนั่งอยู่ในเหตุการณ์

อยากเป็นอสม.มั่ง

เยี่ยม...เยี่ยมมาก

เขียนเมื่อ 
     เมื่อ 25สค.49พี่นู๋ทิมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพาอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุไปดูงาน (ช่วงเช้า คุณปิลันธนา หรือน้องอุ๋ยเป็นทีมนำพร้อมกับ เจ้าหน้าที่ศสช. ที่ร่วมโครงการ ได้พาไปดูงานที่บางระกำ )  ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมที่สวนน้ำ ก็ไปช่วยในจุด กิจกรรมบันเทิงในการจัดเกมส์ให้กลุ่มอาสาฯนี้ได้ร่วมสนุกสนานกัน เห็นสีหน้าอาสาสมัครแล้วดูเขามีความสุขมากทีเดียวละเจี๊ยบ พี่ๆ ทุกคนที่ไปช่วยงานกันอย่างเต็มที่ ได้แก่ พี่อ้อ(อ้วน) น้องอ้อ(ผอม) พี่รัตน์ พี่จอย พี่สุ+พี่ติ๋ว(อรัญญิก) พี่นาฏ(สมอแข) พี่ไก่ พี่มะลิ พี่ยุพิน น้องน้อย+น้องจินต์(กลุ่มงาน) พี่วสันต์ พี่ยุ+พี่แจ้(พลายชุมพล) พี่เพ็ญศรี(ท่าโพธิ์) และพี่จากมะขามสูง ...พี่ๆน้องๆเหล่านี่ล้วนแต่เต็มใจ และยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ งานก็จบลงด้วยดี มีความสุขกันเต็มที่ ระหว่างนั่งรถกลับพวกเจ้าหน้าที่ต่างวางแผน การจัดงานกันในลักษณะนี้กันใหญ่เลย  ไม่มีใครเหนื่อยเลย ทุกคนมีแต่สีหน้าที่อิ่มเอมใจกันทั้งนั้น อยากให้เจี๊ยบได้มาเห็นบรรยากาศในวันนั้นจังเลย รีบกลับมาเร็วๆนะ น้องเจี๊ยบคนเก่ง

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะและกำลังใจที่มอบให้ทุกๆข้อความ ซึ่งความสำเร็จของงานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขียนเพียงผู้เดียว แต่ขึ้นอยู่กลับหลายๆฝ่าย (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พุทธชินราช สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์สาธารณสุขชุมชนในเครือข่าย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ) ผู้เขียนก็เห็นด้วยว่าโครงการนี้ดีจริงๆ เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้เห็นศักยภาพของอาสาสมัครฯที่ผ่านการอบรมว่าสามารถทำได้ และทำด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ต้องการจะช่วยเหลือผู้สูงอายุจริงๆ ขอขอบคุณนพ.นิพัธ พี่โต้ง พี่ศรี ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีของโครงการฯ ขอบคุณน้องอุ้ยที่เป็นBีuddyในการทำโครงการที่เข้าขากันจริงๆ ถึงแม้พี่เจี๊ยบป่วยอยู่อุ้ยก็สามารถดำเนินการต่อได้ดี ขอบคุณพี่อ้อยที่ช่วยทำกลุ่ม KM ขอบคุณพี่อ้อ พี่หนู อ้อ พี่วสันต์ พี่รัตน์ พี่จอย พี่สุ น้องๆธุรการและพี่ๆอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวไว้ที่ร่วมดำเนินการจัดโครงการกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงานได้อย่างสนุกสนาน รอบหน้าจะขอรบกวนอีกนะคะ ฮิๆ และที่ต้องขอบคุณมากๆอย่างสุดซึ้งคือ พี่ๆที่ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าทอง ท่าโพธิ์ มะขามสูง พลายชุมพล และหัวรอ ที่ร่วมดำเนินโครงการตั้งแต่อบรม เยี่ยมบ้าน และการไปศึกษาดูงานด้วยกันมาตลอด เห็นการทำงานของแต่ละคนบอกเลยว่าชมรมนี้ยั้งยืนแน่ๆ ....อนาคตอาจจะต้องดึงอบตและองค์กรท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

เรื่องเล่าต่อไป น้องอุ้ยจะมาเล่าถึงความสนุกสนานในการทำกลุ่มสัมพันธ์และการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ที่รพ.บางระกำ..... ขอขอบคุณผู้อำนวยการรพ พี่วัตต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพี่โย คลินิกผู้สูงอายุ รพ.บางระกำมากๆ
sipattra
IP: xxx.120.129.51
เขียนเมื่อ 

อยากสมัครเป็นอาสาสมัครบ้างอ่ะค่ะ ที่กรุงเทพ พอจะมีที่ไหนบ้างไหมคะ

พีระวัฒน์ ไทยประดิษฐ์
IP: xxx.173.255.1
เขียนเมื่อ 

บ้านอยู่ที่ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม

ตัวผมเองทำงานที่กรุงเทพ

ปัจจุบันมีเด็กผู้ชายเฝ้าบ้าน และดูแล้วป้าซึ่ง ไม่สามารถทำได้ ป้าผมมีอาการ(อาการหลง) ของคนชรา หนัก / เบา ต้องดูแล เช็ด ซัก อาหารให้ด้วยนะครับ

ที่พัก อาหารฟรี ครับ

ต้องการผู้ดูแลครับ เดือนละเท่าไหร่ครับ

โทร. 0866689089

ดุษฎี แท้เที่ยงธรรม
IP: xxx.25.37.173
เขียนเมื่อ 

ต้องการผู้ดูแลคนสูงอายุ ที่พัก อาหารฟรี เป็นหญิงครับดูแลแม่อายุ 79 ครับ พอช่วยตัวเองได้บ้าง ปัสสาวะไม่รู้ตัวอย่างเดียว เป็นเบาหวานตัดนิ้วเท้า1นิ้ว ด่วนครับ โทร 081-8173831

สุพจน์
IP: xxx.136.98.15
เขียนเมื่อ 

ต้องการผู้ดูแลคนสูงอายุ ที่พัก อาหารฟรี เเละจ่ายเบี้ยเลี้ยงวันหยุด 400 บาท / วัน

สถานที่ทำงาน สุขุมวิท 26

เป็นบันทึกที่ดีมาก อ่านแล้ว ไปแนะนำ อาสาดูแลผู้สูงอายุได้

ขอบคุณบันทึกที่ได้ ไปบอกต่อ