ได้ทำการฝึกงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการบริการลูกค้า

การฝึกงานในวันแรก มีการแนะนำตัวพี่ๆและบอกถึงการทำงานของฝ่ายต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานท ี่สนใจมาฝึกงานพอสังเขป เพื่อให้รู้การทำงานของระบบอย่างคร่าวๆ หลังจากนั้นก็มีการฝึกให้ใช้การทำบล็อกเพื่อทำบันทึกประจำวันส่วนตัวขึ้น เพื่อบันทึกการฝึกงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีการสอนให้หัดใช้ทำการ group กลุ่มของสมาชิกใน yahoo group เพื่อติดต่อระหว่างสมาชิกในกลุ่ม