แผนรองรับโคล้านครอบครัวของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

  Contact

  ปลูกหญ้าก่อนเลี้ยงสัตว์  

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ได้เตรียมแผนรองรับโคล้านครอบครัวดังนี้

1.เตรียมจัดหาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์

2. เตรียมผลิตหน่อพันธุ์และกล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์

3. เตรียมนักวิชาการส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตเสบียงสัตว์

4. เตรียมวิทยากร นักส่งเสริม

5. เตรียมคู่มือการปลูกสร้างแปลงหญ้าและการเลี้ยงสัตว์

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 1834, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เวทีแลกเปลี่ยน

Recent Posts 

Comments (0)