ประโยชน์ในการวางแผนที่ดี  ต้องทำให้องค์การบรรลุจุดหมาย  ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อลดความเสี่ยง  และสร้างแรงจูงใจเพื่อช่วยในการควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย