ลองอ่านระเบียบ "สวัสดิการ" ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด (สอ.มศว) มี ๙ ระเบียบ แต่ที่เกี่ยวกับสมาชิกถึงแก่กรรมแล้วทายาทได้รับผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินมี ๓-๔ ระเบียบด้วยกัน (ติดตามอ่านระเบียบได้ที่นี่ Link>)

     ยกตัวอย่าง หากว่าผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มา ๒๐ ปีแล้ว เมื่อถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯเท่าไร (ทายาทต้องติดต่อยื่นเรื่อง ภายใน ๙๐ วัน)

  1. จ่ายด้วยระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว (ติดต่อภายใน ๙๐ วัน) - เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่าย 35,000 บาท
  2. จ่ายด้วยระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 22 ปี จ่าย 50,000 บาท
  3. จ่ายด้วยระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (สมาชิกสะสมเข้ากองทุน ๑๖,๐๐๐ บาท)
    -สมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ จะได้รับเงินจำนวน 150,000 บาท (กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนอายุ ๖๐ ปี)
  4. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ด้วยเงินประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับสมาชิก ทุนประกันคนละ 50,000 บาท

     สรุปว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ อายุการเป็นสมาชิก ๒๐ ปี

  • ตาย (ทุกกรณี-ยกเว้นฆาตกรรมโดยทายาท) ทายาทได้รับเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท
  • เกิดอุบัติเหตุ ตาย ทายาทได้รับเงินเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาท

 

beeman by Apinya

มนุษย์ผึ้งมหัศจรรย์  
神奇的蜂爷
  
(shen2  qi2  de1  feng1  ye2)

หมายเหตุ-นี่ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากทางราชการนะครับ