2. ความประทับใจ

- ได้ฟังเรื่อง "เกษตรประณีต 1 งาน"   โดยกลุ่ม อ. ไพรัช  ที่เล่าโดย ศ. ดร. อภิชัย  พันธเสน
- ได้เรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์ : cellulase producer, phytase producer, วิธีทำให้ขี้หมูหอม (ไม่เหม็น),  chitinase producer,  endophyte
- ได้เรียนรู้ KM จาก ดร. สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร : exposed facts
- ได้เรียนรู้จากคุณสุเมธ   เจ้าของรายการเปิดลำโพง ไอทีวี  "ข่าวร้ายลงฟรี  ข่าวดีเสียเงิน"
- แนวความคิด  จัดเวที ลปรร. ระหว่างบัณฑิตคืนถิ่น ของคุณนภินทร
- ได้เห็นภาพคนที่ไม่รู้จัก KM เรียนรู้ KM จากการไปดูการปฏิบัติจริงและชาวบ้านผู้ปฏิบัติเป็นผู้อธิบาย KM ให้นักวิชาการ   ผมมีความประทับใจว่า  หัวหน้าฐานการเรียนรู้  สมาน  บุปผา   เข้าใจ KM ดีมาก
- วิธีรดน้ำต้นไม้ (ผสมน้ำหมักชีวภาพ) ของพ่อสำเริง  เย็นรัมย์
- โจทย์วิจัยด้านสังคม : การเชื่อมเกษตรอินทรีย์กับเกษตรภาพรวม,  การเชื่อมต่อเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค,  นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
- แนวความคิด "ทุนมา postdoct ที่บ้านครูบา"
- เกษตรกรนักปฏิบัติ  นักทดลอง
- เศรษฐีความสุข
- การก่อตัวของ "เครือข่ายนักวิจัยเกษตรอินทรีย์" เชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ - CoP เกษตรอินทรีย์   สคส. จะพูดคุยกับ สกว. เพื่อหาทางส่งเสริมเรื่องนี้   คุณอุรพินจะลองประสานงานกับคุณสุวิทย์  ฝ่ายเกษตร สกว.   ว่าจะร่วมกันจัดประชุมเริ่มต้น CoP นี้อย่างไรดี

KM สัญจรครั้งที่ 3 (1)

วิจารณ์  พานิช
 9 มี.ค.49