กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

     ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ .. 2551                       

                    หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดทื่ กค 0406.3 / ว105 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2551  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     โดยกำหนด เป็นระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

            ระเบียบฯ ฉบับนี้  ให้มีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป           

  การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

              หนังสือกระทรวงการคลัง  ทื่ กค 0422.3 / ว116        ลงวันที่ 28  มีนาคม  2551  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

               แบบ 7218   แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

                แบบ 7219  และ  แบบ 7220    แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ  และแบบหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ  

                แบบ 7221    แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

                แบบ 7222   แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 

                       เปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

          http://www.cgd.go.th        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังจังหวัด

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาบุตร + เงินคงคลัง

หมายเลขบันทึก: 179715, เขียน: 30 Apr 2008 @ 11:34 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 10:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)