ปัจจัยทางด้านประชากร

2.    ปัจจัยทางด้านประชากร

ประชากรเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมาก และเป็นที่มาแห่งอำนาจของชาติด้วยเพราะกำลังคนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการทหาร สิ่งสำคัญประชากรต้องมีคุณภาพ

ด้านปริมาณ  ประเทศใดมีจำนวนประชากรมากเกินไป จะทำให้เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันหากมีหลายชนเผ่า ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความเชื่อถือและทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นการนำไปสู่ความขัดแย้งและกลายเป็นปัญหาทางสังคมและการเมือง

การที่ประเทศหนึ่งมีประชากรมากนั้น จะได้เปรียบทางด้านกำลังทหาร แต่ไม่ใช่มีมากเกินไป จำนวนประชากรที่พอเหมาะความจะเป็นประชากรที่มากระดับปานกลาง มีเพียงพอกันวัตถุดิบทางธรรมชาติของภายใน รัฐบาลสามารถที่จะนำกำลังแรงงานของคนเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดมีการผลิตทางด้านอุปโภคและบริโภค ที่สมดุลกัน ดังนั้น รัฐจึงต้องมีการกำหนดนโยบายเพื่อควบคุมประชากรให้แน่นอน มิฉะนั้นปริมาณของประชากรที่มีมากนั้นจะกลายเป็นปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศ

ด้านเพศและวัย รัฐบาลต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้ประชากรอยู่ในวัยทำงาน สามารถนำมาใช้แรงงานเหล่านั้น ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติให้มากที่สุด มิฉะนั้นจะกลายเป็นปัญหาของสังคม เช่นหลายประเทศมีปัญหาด้านประชากรในวัยทำงานไม่มีงานทำ

ด้านคุณภาพ  คุณภาพของประชากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะช่วยในการเสริมสร้างอำนาจของชาติ ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันประเทศด้อยหรือกำลังพัฒนาจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ ประชากรต้องขยันขันแข็ง อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความคิดริเริ่ม เชื่อในเหตุผล รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ต้องมีความรู้สึกทางด้านชาตินิยมบ้างเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือประเทศชาติ มิใช่ทำลายชาติ

สิ่งที่สำคัญสำหรับแต่ละประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกัประชากร ต้องดำเนินการดังนี้ คือ

1. ต้องดำเนินนโยบายด้านประชากรให้ชัดเจนด้วยการควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม

2. ต้องให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ

3. รัฐบาลต้องจัดการหรือควบคุมด้านการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชากร โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทที่ 4

คำสำคัญ (Tags)#เนื้อหา

หมายเลขบันทึก: 179137, เขียน: 28 Apr 2008 @ 09:26 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)