แผนพัฒนาหมู่บ้านนอก : การสร้างพระเจดีย์จากฐาน

มหาวิทยาลัยสามารถใช้การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้จังหวัดทั้งจังหวัดหายจนโดยไม่ยาก โดยมหาวิทยาลัยอาจไปร่วมเรียนรู้ในกระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้เรียนรู้จากชุมชนแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีความรู้บางอย่างที่ชุมชนไม่มี ช่วยให้การทำแผนแม่บทชุมชนทำได้ดีขึ้น

P 2. ครูวุฒิ

 

ได้แนะนำหนังสือดี ๆ ชื่อว่า ยุทธศาสตร์อบต.จุดเปลี่ยนประเทศไทย ของท่านราษฎรอาวุโส "ศ.นพ.ประเวศ วะสี" ไว้ที่บันทึก 177668  อ่านแล้วขออนุญาตนำสิ่งดี ๆ มาเสนอต่อดังนี้ครับ

 1. การพัฒนาของไทยเป็นการพัฒนาที่ทิ้งชุมชนท้องถิ่นหรือทำลายให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ เป็นการพัฒนาที่ทิ้งฐาน
 2. ระบบเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็คือ การไปเอาทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นมาเปลี่ยนเป็นเงินของคนส่วนน้อยข้างบน
 3. ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องหมุนกลับ มาสร้างพระเจดีย์จากฐาน คือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
 4. ชุมชนเข้มแข็งเกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ การรวมตัวร่วมคิดร่วมทำจะหยุดยั้งความชั่วต่าง ๆ และเป็นปัจจัยของความสำเร็จ
 5. ทางการไม่ควรมาสั่งให้ชุมชนทำแผนอะไรอีกแล้ว แต่มาสนับสนุนให้ชุมชนทำแผนเองขับเคลื่อนเอง
 6. เครื่องมือแก้ความยากจนที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้
 7. นักเรียนควรจะเรียนจากการเป็นอาสาสมัคร ไม่ใช่เรียนจากการท่องหนังสือเท่านั้น เพราะการเป็นอาสาสมัครทำให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
 8. สังคมดีมีศีลธรรมเกิดจากการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่
 9. ...ไม่มีทางขจัดโจรโดยสั่งกองทัพไปปราบ แต่ต้องทำนุบำรุงให้ราษฎรทั้งนั้นมีอาชีพมีรายได้ แล้วบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข
 10. สัมมาชีพคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้
 11. ชุมชนควรจะรวมตัวกันทำธุรกิจชุมชน มีตลาดชุมชนที่ชาวไร่ชาวนาสามารถนำผลิตผลออกมาขายได้โดยตรง ขายอาหาร ขายขนม ขายสินค้า หัตถกรรมและศิลปะที่ชุมชนสามารถทำขึ้น การท่องเที่ยวชุมชนถ้าทำได้ดีนอกจากทำรายได้ให้ชุมชนแล้วยังให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
 12. สังคมควรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกชุมชนควรเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
 13. สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมซับซ้อน การจะเข้าใจการซับซ้อนต้องมีนิสัยรักการอ่าน เพราะการดูหรือฟังเท่านั้นจะไม่เข้าใจความซับซ้อน สังคมไทยจำเป็นต้องพัฒนานิสัยรักการอ่าน ทุกหมุ่บ้านควรมีชมรมรักการอ่านและมีห้องสมุดหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการอ่าน
 14. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประกอบด้วย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา และศูนย๋การเรียนรู้พิเศษ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและรอบ ๆ มีตลาดชุมชนเกิดขึ้น
 15. ที่แล้วมา มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ พยายามสร้างพระเจดีย์จากยอด โดยไม่สนใจฐานของสังคม การพัฒนาทุกด้านจึงล้มเหลว
 16. การจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความหมายต่อการพัฒนาประเทศที่สำคัญอย่างมาก คือ มหาวิทยาลัยหันไปหาฐานของสังคม คือ ชุมชนท้องถิ่น
 17. มหาวิทยาลัยสามารถใช้การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้จังหวัดทั้งจังหวัดหายจนโดยไม่ยาก โดยมหาวิทยาลัยอาจไปร่วมเรียนรู้ในกระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้เรียนรู้จากชุมชนแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีความรู้บางอย่างที่ชุมชนไม่มี ช่วยให้การทำแผนแม่บทชุมชนทำได้ดีขึ้น

ท่านสามารถ Download หนังสือได้ที่ ยุทธศาสตร์อบต.จุดเปลี่ยนประเทศไทย 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ช่วยชาวบ้านความเห็น (0)