สาด(เสื่อ)กระจูดทะเลน้อย  เป็นผลิตภัณฑ์หัตกรรมพื้นบ้าน ของชาวทะเลน้อย อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้นำเอาวัสดุจากธรรมชาติที่มีมากในพื้นที่มาทำเป็นเสื่อ(ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าสาด)ไว้ใช้และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมจากอาชึพเกษตรกรรมมาช้านาน

ขั้นตอนการทำเสื่อกระจูด

นำกระจูดที่คลุกโคลนแล้วไปตากแดด

 1. ถอนกระจูดที่มีอายุ 3-4 เดิอน 2. นำกระจุดไปแช่หรือคลุกโคลนในบ่อโคลนซึ่งขุดไว้ทุกบ้าน 3.นำไปตากแดดให้แห้ง 4.นำไปรีดโดยใช้ลูกกลิ้งที่เป็นท่อซีเมนต์หรือท่อนไม้กลื้งทับไปมาให้ต้นกระจูดแตกแบน 5.นำไปต้มและย้อมสี 6. นำไปจักสานเป็นผินเสื่อ

ภูมิปัญญา วิธีการตามขั้นตอนดังกล่าว เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดสู่คนในชุมชน จนเป็นเอกลักษณ์ของชาวทะเลน้อยมานาน

การเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันนอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเสื่อกระจูดแล้ว ยังมีการแปรรุปเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับได้หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋ารูปแบบต่าง หมวก  อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  ภาชนะใส่ของ จานรองแก้ว โคมไฟ  แฟ้มใส่เอกสาร ฯ

จากภูมิปัญญา...สู่สากล  ผลิตภัณฑ์กระจูดนอกจากขายในประเทศแล้ว เดื่ยวนี้ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกา  ยุโรป และแถบเอเซีย มีความต้องการและสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก  ..นับเป็นภูมิปัญญาสู่สากลจริงๆครับ