ให้ไปที่  view  จากนั้นไปที่  encoding  ไป  unicode  จะสามารถทำให้ท่านสามารถใช้อ่านจดหมายที่ส่งมาจากจีเมลได้