หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับใหม่)

                คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ที่มี นายสมชาย   วงศ์สวัสดิ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธาน  ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ตามกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้  ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551  ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจ แม้บางท่านอาจจะพอทราบแล้ว  แต่คงมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบ  เพื่อให้ท่านที่ยังไม่ส่ง วฐ.1 (รุ่นสุดท้ายนี้) ได้ทราบจะได้เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ผ่านมา (แม้ตอนนี้วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินในรายละเอียดตามแนวทางใหม่ยังไม่ออกมาก็ตาม)โดยมีสาระสำคัญที่ควรทำความเข้าใจดังนี้

                1. ด้านคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน

                                1.1  ไม่กำหนดคุณสมบัติด้านเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ขอรับการประเมิน

                                1.2  กำหนดภาระงานของผู้ขอรับการประเมินสายงานการสอน กำหนด 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ สำหรับสายงานบริหารและสายงานนิเทศการศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ทั้งนี้ การนับจำนวนชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง/คาบต่อสัปดาห์  เฉพาะในปีการศึกษา 2551 ให้สามารถนับชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คาบต่อสัปดาห์  และ  ชั่วโมงปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายอีก 6 ชั่วโมง/คาบต่อสัปดาห์  รวมเป็น 18 ชั่วโมง/คาบต่อสัปดาห์ ได้

                                1.3  ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งสายงานการสอนซึ่งผันแปรตามคุณวุฒิ  กำหนดคงเดิม  และให้สามารถนำประสบการณ์ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนทั้งในสายงานการศึกษาของรัฐและเอกชนมานับรวมได้  หากประสบการณ์การดำรงตำแหน่งครูไม่ครบตามหลักเกณฑ์  มีการปรับประสบการณ์ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการเป็น 2 ปีเท่ากันทุกสายงาน  ยกเว้นสายงานการสอนคงเดิมคือ

·       ปริญญาตรี 6 ปี ปริญญาโท 4 ปี และปริญญาเอก 2 ปีให้สอดรับกับผลงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ณ วันที่ยื่นคำขอ(เดิมกำหนด 1 ปี)

·       วิทยฐานะชำนาญการเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กำหนด 2 ปี

·       วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กำหนด 3 ปี เพื่อให้สอดรับกับตำแหน่งวิชาการ ในตำแหน่งรองศาตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและ

·       วิทยฐานะเชี่ยวชาญเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ กำหนด 2 ปี

2.กำหนดการประเมิน 3 ด้าน

                2.1  การประเมินด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   ห้ามผู้ที่

ขอรับการประเมินที่มีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพถึงที่สุดแล้วถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  เว้นแต่ได้พ้นจากระยะเวลาที่โทษกำหนดไว้จะประเมินพิจารณาจากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ(ก.พ.7)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)  หรือส่วนราชการ  สำนักงานก.ค.ศ. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา(เมื่อผ่านการประเมินด้านที่ 1 แล้วจึงประเมินด้านที่ 2 และด้านที่ 3)

                2.2  การประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแต่ละสายงานจะพิจารณาจากประจักษ์พยานและรายงานการประเมินตนเอง ( SAR : Self Assessment Report) ด้านการเรียนการสอน  หรือด้านการบริหารสถานศึกษา  หรือด้านการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้านการนิเทศการศึกษา โดยผู้ขอรับประเมินทุกวิทยฐานะต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าว

                                2.3 การประเมินด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จะเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในเชิงพัฒนาการเป็นสำคัญ  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพการศึกษา  ผลต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  ผลต่อชุมชนและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ของสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ O-net, A-net, NT ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคล  กรณีหน่วยงานการศึกษาที่ไม่มีการทดสอบ O-net, A-net, NT   ให้ใช้ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการศึกษาตามที่ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานการศึกษานั้นกำหนด  อาทิ ผลการทดสอบของสถาบันการพลศึกษา  กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                นอกจากนี้ พิจารณาจากเอกสารรายงานการวิจัยปฏิบัติการสำหรับสายผู้สอน  หรือรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ปกติที่ได้นำไปใช้แล้ว โดยกำหนดให้จัดส่งตั้งแต่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องเสนอรายงานการวิจัยและนวัตกรรม  และรายงานการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้แล้วจนเกิดผลดี  เป็นแบบอย่างได้สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องเป็นรายงานวิจัยและนวัตกรรม  รายงานการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้แล้วจนเกิดผลดียิ่ง  เป็นความรู้ใหม่  และเป็นแบบอย่างได้

                ในกรณีที่มีการโอนหรือย้ายผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม  สามารถนำมาใช้ในการประเมินใหม่ได้  ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนสายงาน

                3.วิธีการประเมิน

                    กำหนดเป็น 2 วิธีคือ

·       การประเมินด้วยวิธีปกติ   มีกรรมการประเมิน 3 คน เป็นกรรมการจากบุคคล

ภายใน 1 คน  กรรมการจากบุคคลภายนอก 2 คนและ

·       การประเมินด้วยวิธีพิเศษ มีการประเมิน 5 คน เป็นกรรมการจากบุคคลภายนอก

ทั้งหมด

                ในการประเมินด้วยวิธีพิเศษ จะทำให้ผู้มีความรู้  ความสามารถได้มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ( Fast Track ) กำหนดให้เริ่มขอรับการประเมินได้เมื่อมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการแล้ว

                สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด แต่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษและเป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้มีความรู้ ความสามารถและมีผลงานดี รวมทั้งดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้าสู่วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้สามารถจะขอประเมินข้ามวิทยฐานะและหรือไม่ข้ามวิทยฐานะก็ได้  ประเมินโดย ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาและตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินจำนวน 5 คน

                4.เกณฑ์ผ่านการประเมินแต่ละวิทยฐานะต้องเป็นเอกฉันท์ในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

·       วิทยฐานะชำนาญการ  และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ผ่าน

·       วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ผ่านและเป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน

·       วิทยฐานะชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

·       วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

·       วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

·       วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

·       วิทยฐานะชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

·       วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

·       วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

·       วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

5.เงื่อนไขการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง

กำหนดเฉพาะวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดยให้ไปเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่

ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง หรือจำนวนหน่วยการพัฒนาที่กำหนดตามหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง
                                        ***********************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#วิทยฐานะ#ครูและบุคลากรทางการศึกษา#หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 177198, เขียน: 17 Apr 2008 @ 07:41 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 39, อ่าน: คลิก


ความเห็น (39)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ครับท่านศน.

  •  ขอบพระคุณมากครับ
  •  ครูสุก็ถึงเวลาที่จะได้ทำชำนาญการแล้ว แต่ก็ยังงง ๆ  และ กลุ้มอยู่เกณฑ์ใหม่นี้อยู่ดีครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.

  • สำหรับ ผู้ที่ครบ 3 ปีที่เป็นครูชำนาญการพิเศษ และมีความประสงค์ขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ แบบเดิม  ยังมีโอกาส และทันเวลาตอนนี้ไหมคะ  จะขอรับการประเมินได้เมื่อไร
  • หาก  รอไปอีก จะส่งผลงาน แบบเกณฑ์ใหม่  แบบใดจะดีกว่ากันคะแล้วจะขอรับการประเมินได้เมื่อไร 
  • ระยะนี้กำลังสรุปผลงาน  (มีผลงานพร้อมแล้วค่ะ)
  • ขอบพระคุณท่าน ศน.มากเลยค่ะ
ครูอภินันท์ สีสันต์
IP: xxx.7.225.19
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านศน.คนเก่ง

อย่างงี้ครูบรรณารักษ์ก็สอน 12 ชั่วโมง(นับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2ชั่วโมงด้วย)ได้ใช่ไหมคะ ค่อยหายใจออกนิดหนึ่ง ขอบคุณค่ะ

ครูโอ๋

เขียนเมื่อ 

*ตอบครูอ้อยประเด็นการส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่าสิ้นสุดแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2551 ต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ที่นำเสนอมานี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ครับ
*ตอบครูอภินันท์ เรื่องชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง ถูกต่อต้านจากครูเก่งๆที่ต้องไปช่วยเป็นหัวหน้างาน แล้วชั่วโมงสอนไม่ถึง 18 ชั่วโมง ถึงกับจะลาออกจากหัวหน้างานกันหมด ตอนนี้ก็พอมีทางออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นำเสนอแล้วครับ

ขอบพระคุณที่นำสิ่งดีๆ มาบอกครับ

ขอบพระคุณมากคะ... แอ๋มเองคงต้องรอเกณฑ์ใหม่ (ตุลาคม) แต่ไม่ทราบว่า ถ้าลาศึกษาต่อจะขอส่งชำนาญการได้ไหมค่ะ...

สัมพันธ์
IP: xxx.173.144.209
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ แต่วันนี้ได้ทราบว่าการประเมินชำนาญการพิเศษของครูให้ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 8 ในเขตพื้นที่ แต่สำหรับ ศน.ต้องใช้จากภายนอกเท่านั้น เท็จจริงประการใดครับ...

เขียนเมื่อ 

    *ตอบคุณแอ๋ม ลาศึกษาต่อคงส่งประเมินไม่ได้ เพราะไม่มีชั่วโมงสอน แต่ถ้าดูมาตรา 81 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ2547 ก็เปิดช่องให้พอสมควร คือระบุว่า ถ้าลาไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทำวิจัยตามความต้องการของหน่วยงานให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย แต่ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามนัยนี้ไม่รู้ว่าจะรวมถึงการขอเลื่อนวิทยฐานะด้วยหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกกฏ ก.ค.ศ.ตามมาตรานี้
   *ตอบคุณสัมพันธ์ ตอนนี้ ก.ค.ศ.เปิดโอกาสให้ แต่ละ สพท.พิจารณาเสนอชื่อผู้ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กลุ่มครูและ ศน.) แต่ต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดเป็นกลุ่มๆตามรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมกลุ่ม ศน.ด้วย แบ่งเป็น 2 บัญชีคือ บัญชีผู้ประเมินภายนอกสังกัด(ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็น รศ.และ ผศ.รวมทั้งข้าราชการบำนาญส่วนหนึ่ง)และบัญชีผู้ประเมินจากภายในสังกัด(มักจะเป็นผู้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ)บัญชีเหล่านี้จะเป็นบัญชีรวมของหลายๆจังหวัดใช้ร่วมกัน  แต่ละสพท.ในกลุ่มจังหวัดที่บัญชีกำหนด มีสิทธิ์เลือกคนในบัญชี(ไม่แยกจังหวัด)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินภายนอก สัดส่วน 2ใน 3 (นอก2ใน1)ตามจำนวนผู้เสนอขอแต่ละรายวิชา ถ้าขอ 1-10คน ก็ตั้งไว้ 5 คน ถ้าขอ 10-100 คน ก็ตั้งไว้ 9 คน เป็นต้น แล้ว สพท.ก็เสนอรายชื่อให้ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านศน.ที่เคารพ

  •  กลับมาถามท่านศน.อีกทีครับว่า หัวข้อที่จะต้องประเมินที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั้น ส่วนสุดท้ายคือผลการสอน นั้น สมมุติว่าครูที่สอนเขาสอนวิชาอื่น เช่น กอท. เด็กไม่ได้มีวิชานี้สอบจากโอเน็ต หรือ ครูอนุบาล เขาจะดูคะแนนจากที่ไหนน่ะครับ
  • ขอบพระคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ก็ต้องมีหลักฐานอื่นที่แสดงมูลค่าเพิ่มจากการสอนของเราที่เชื่อถือได้ ซึ่งรายละเอียดวิธีการประเมินเขาต้องคำนึงถึงกลุ่มวิชาที่นอกเหนือจากรายวิชาที่สอบ NT หรือ O-net ด้วย ถ้ามีรายละเอียดเรื่องนี้จะนำมาเล่าให้ฟัง

ครูน้อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เงื่อนไขการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง กำหนดเฉพาะวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อยากทราบว่า วิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องมีการพ้ฒนาก่อนการแต่งตั้งหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบครูน้อย
    กำหนดเฉพาะวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญครับ... ส่วนเชี่ยวชาญพิเศษไม่ต้องพัฒนา(เพราะไม้แก่ดัดยากหรือเปล่าก็ไม่รู้...แซวเล่นนะ)

ครูน้อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผู้ที่ผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งแล้ว แต่ส่งผลงานทางวิชาการไม่ทันใน วันที่ 31มีนาคม 2552 ถ้าหากจะยื่น วฐ.ครั้งใหม่ จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์เก่าหรือเกณฑ์ใหม่คะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ทราบว่า 1 ต.ค.51 จะใช้เกณฑ์ใหม่แล้ว เพราะฉะนั้น ครบรอบ 1 ปี ถ้าส่งใหม่ก็ต้องใช้เกณฑ์ใหม่

ครูใหญ่
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ศน.

ในกรณีผลประกาศออกว่าไม่อนุมัติ เมื่อวันที่ 5มิถุนายน 51 จะขอยื่น วฐ.1 เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ 1 ตุลา 51 นี้ได้ไหม

เขียนเมื่อ 

นับจากวันขอรับการประเมิน ถ้าครบ 1 ปี ก็ขอใหม่ได้ ไม่ใช่วันที่ตัดสินผล

ครูน้อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนถาม กระผมนักเรียนทุน สควค. เริ่มบรรจุวันที่ 25 ตุลาคม 2545 แต่คำสั่งบรรจุในกพ.7 สัง่ วันที่ 7 พ.ย.2545 เมื่อนับแล้วไม่ครบ 6 ปี แต่ก่อนที่จะบรรจุ ได้ดำเนินการสอนในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จากโรงเรียนที่ สสวท. สั่งจ้าง ตั้งแต่ 1พ.ค.45 ถงึ 31 ตค. 45 รวมเป็น 5 เดือน เมื่อรวมแล้วน่าจะได้ แต่เมื่อสอบถามทางพื้นที่ เขต การศึกษา ตอบไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าอย่างไหนถูกต้อง เมื่อเกณฑ์ข้อ 1.2 บอกว่าหรือ เคยทำหน้าที่การสอนมาก่อนให้รวมได้ ช่วยตอบด้วยคับผม ขอบพระคุณ มากคับ

เขียนเมื่อ 

ต้องรับราชการครับ อัตราจ้างยังไม่ได้เป็นข้าราชการ กฎหมายเขากำหนดอย่างนั้น ...ประสบการณ์ดังกล่าวเอาไว้ไปอ้างอิงประกอบในการรายงาน(เมื่อมีคุณสมบัติแล้ว) ตอนนี้น่าจะเตรียมตัวในรายละเอียด ตรงนี้ให้พร้อมก่อน แล้วเส้นทางวิชาชีพเราจะมั่นคงครับ ถ้าเราปฏิบัติงานมีผลงานโดดเด่นเรายังสามารถก้าวกระโดดได้ตามหลักเกณฑ์นี้ในบางจุด (ติดตามรายละเอียดจากหลักเกณฑ์ วิธีการของ ก.ค.ศ.)

1075
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เอกสารที่จะต้องส่งในการขอรับประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีอะไรบ้าง จักได้เตรียมเอกสารให้ถูกต้อง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

Rote
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ในตุลา 51 นี้จะได้ครบรอบยื่น3500 โดยเงินเดือนแตะ15,430 พอดีแต่ต้องลาคลอดบุตรตั้งแต่ ส.ค.51 กำหนด ตุลา 51 และเป็นครูมาตั้งแต่ปี 40 จะยื่นเรื่องได้ไหม

เขียนเมื่อ 

การลาคลอดบุตรก็ยังเป็นข้าราชการอยู่ เวลาก็ต้องนับต่อเนื่องสิ เอกสารที่ต้องส่งมีอะไรบ้างนั้น รอรายละเอียดจากคู่มือประเมินของ ก.ค.ศ.อีกทีดีกว่าครับ ขืนบอกไปกลัวจะไม่ตรง แต่อ่านจากหลักเกณฑ์ก็น่าจะพอเตรียมได้แล้วกระมัง จะอยู่ในงานปกติที่ทำนั่นแหละ

ได้รับความรู้กระจ่างชัดดีมาก จัดเป็นบันทึก Hot ทีเดียว ดูจากจำนวนคนอ่านแล้ว พอจะอนุมานได้ว่าสมาชิก gotoknow ส่วนใหญ่เป็นคุณครู...ขอบคุณค่ะ...

วิสันต์ จันละคร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนถามเอกสารที่คาดว่าต้องส่งในการประเมินชำนาญการครับน่าจะมีอะไรบ้างพอสังเขป ดังนี้

1.....

2..

จะได้เตรียมได้ทัน ตอนี้ก็เก็บผลงานมาเรื่อยๆ คำสั่งเข้าเล่มหมดแล้ว เหลือ ปีการศึกษา 2551 นี้หละครับ แผนการสอนที่มี 2 ปี ก็พร้อม เหลืออะไรอีกจับขอบคุณยิ่งครับผม

ขอบคุณล่วงหน้า

ครูเขต4 ศรีสะเกษ
IP: xxx.175.242.114
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับคำว่าวิทยฐานะครูชำนาญการกับวิทยฐานะชำนาญการคำไหนถูกต้องครับ เพราะถามใครไม่ได้คำตอบชัดเจน ถามเจ้าหน้าที่เขตแต่ละคนให้คำตอบไม่เคยตรงกันเลยครับ ขอความกรุณาตอบด่วนด้วยเพราะจะทำปกส่งผลงานครับ

เขียนเมื่อ 

คำถาม1 เอกสารที่ส่ง(ทุกวิทยฐานะ)คือ 1. คำขอ  2. กพ.7  
3. ประจักษ์พยานการบริหารสถานศึกษา  4. รายงานการประเมินตนเอง(SAR)  5. รายงานวิจัยสถาบัน 1 ชิ้น  6. นวัตกรรมและรายงานการพัฒนา 1 ชุด   7. ผลงานอื่น (ถ้ามี) วิทยฐานะชำนาญการ ส่งแค่ 1-4 ชำนาญการพิเศษ ส่ง 1-5 เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ส่ง 1-6 ส่วนข้อ 7 สามารถส่งได้ทุกวิทยฐานะ
คำถาม 2  ตำแหน่งคือ  ครู  วิทยฐานะคือ ชำนาญการ  เวลาเรียกตำแหน่งเขามักเรียกรวมกันทั้งวิทยฐานะด้วยว่า  "ครูชำนาญการ"  และไม่ใช่ "ครู คศ.2" อย่างที่หลายคนเรียก เพราะ คศ.2 เป็นบัญชีเงินเดือน ไม่ใช่ตำแหน่ง เพียงแต่เรากำหนดว่า  วิทยฐานะนี้ รับบัญชีเงินเดือน คศ.เท่าไรเท่านั้น

ครูใหญ่สอบตก
IP: xxx.24.183.98
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ธเนศ ครับ ผมยื่นขอเมื่อเมษา 50 สอบตกเรียบร้อยครับ ในใจยังนึกว่าตัวเองมีดี ก็เลยคิดว่าจะยื่นขอ วฐ.ชกพ.ในเดือนต.ค.นี้ แต่จากคำตอบของอาจารย์ (26) เอกสารที่ 3 และ 4 ประจักษ์พยานฯ และรายงานฯ(SAR)(ของผ.อ.ร.ร.) มันมีหน้าตาเป็นยังไงครับ กคศ.ได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรครับ ผมจะรอคำตอบครับ/ขอบคุณครับ.

เขียนเมื่อ 

เขากำหนดไว้แล้วครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ขอแจ้งเพราะคงได้ยินข่าวแล้วว่า ก.ค.ศ. มีปัญหาเรื่องการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ที่ว่าจะใช้ในเดือนตุลาคมนี้ แต่ก็มีอันต้องเลื่อนไป ก็ขอให้ติดตามในรายละเอียดอีกครั้งครับ

เขียนเมื่อ 

ถอนใจเฮือก ไม่ใช่krutoiไม่มีดีน๊ะ แต่เป็นอะไรที สุดบรรยาย ได้ความรูมากค่ะ ท่านศน.อธิบายชัดเจน แต่อ่านแล้วรู้สึกเหนื่อยจังเลย อาชีพครู เก่งแล้วไม่บอกใครรู้เฉพาะลูกศิษย์ก็ไม่ได้ตัง ฮา...มีแต่เสียตังให้ลูกศิษย์ ฮุ๋ยฮา...เขากำหนดมาให้ทำงานเยอะๆ พัฒนาเด็กมันไม่ได้จบแค่ชั่วโมงที่สอน แต่มันตามไปฝันทุกคืนวัน ว่า เจ้าจิ๋วยังอ่านไม่ออก จะทำยังไง เจ้าติ่ง บวก เลข ไม่เป็นจะสอนอย่างไรให้มันทันเพื่อน เจ้าภัทร ก็อ่านไม่ออก ยิ้มอย่างเดียว ครับผม ครับผม แล้วก็ยิ้ม ตรวจสอบแล้วก็เข้าข่าย เด็กออ..แม่ก็บอกว่าครูสอนมันที่ ตีเลยถ้ามันไม่จำ โอ้โห ดุแท้ ..เด็ก 38 ปัญหาไม่เหมือนกันสักคน ???? ท่านธเนศช่วยด้วย!!

เขียนเมื่อ 

ข่าวเฮ สพทสมุทรสาคร เพิ่งขนผลงานครูไปตรวจก่อนปิดงบประมาณที่ผ่านมาแบบเส้นยาแดง แต่เชื่อเถอะตรวจละเอียด เพื่อคุณภาพครู และผลงานที่ดีเยี่ยม

พิรทิพย์ ใจเจริญ
IP: xxx.26.24.14
เขียนเมื่อ 

เรียนถาม บรรจุเมื่อปี 52 ตอนนี้เรียนจบ ป.โท ปี 56 แล้วค่ะเงินเดือน 15,020 ไม่ทราบว่า ทำ คศ.2 ได้หรือยังค่ะ

                                                                                                                   ขอบคุุณค่ะ

สาวิตรี
IP: xxx.164.132.110
เขียนเมื่อ 

รบกวนถาม บรรจุ 2มกราคม 51  - 2 มกราคม 2557 ครบ หกปีเต็ม แต่ลาคลอดช่วงปลายเดือน พฤษจิกายน -  20 กุมภาพันธ์ 2557 ยืน คศ. 2 ได้้ไหมหลังจากลาคลอดกลับมา

สรียาวรรจฒ์
IP: xxx.93.176.56
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับรบกวนตอบหน่อยครับจบป.โทที่ว่า4 ปีรวมครูผู้ช่วยมั้ยครับเพราะบางคนก็ว่ารวมบางคนก็ว่าไม่รวมผมบรรจุ4 ม.ค.54

เขียนเมื่อ 

ขออภัยครับผมเกษียณไปแล้วหลายปี ตอบไปกลัวผิด ถามคนที่ยังอยู่ในระบบเถอะครับ ผมบันทึกเรืีองนี้ไว้นานแล้ว

ครูปอย
IP: xxx.51.205.163
เขียนเมื่อ 

ขอตอบแทนนะคะใครที่บรรจุหลัง 15 มีนาคม 2551 ไม่นับรวมครูผู้ช่วยคะ

ครูปอย
IP: xxx.51.205.163
เขียนเมื่อ 

มีคำถามคะเป็นครู คศ ๒ เมื่อ ๑๖ มีค ๕๕ และย้าย รร วันที่ ๗ กันยายน ๕๕ ตอนนี้ขอยื่นได้ไหมคะ

อาภรณ์
IP: xxx.47.41.97
เขียนเมื่อ 

นวัตกรรมกำหนดให้ใช้สอนกี่คาบ เพื่อส่งผลงานประเมินชำนาญการพิเศษ

ปุ้มปุ้ย
IP: xxx.68.6.135
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าบรรจุ วันที่ 1 กพ.56 ทำคศ.2ได้เมื่อไหร่ค่ะ

(แต่จบป.โทน่ะค่ะ)

เขียนเมื่อ 

ัยด้วย เรื่อองนี้ผมบันทึกเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ตอนนี้ผมเกษียณมา 7 ปีแล้ว อยากให้คนที่รู้ช่วยตอบด้วย หรือไปถามที่เขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าครับ