การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่อีกสภาพหนึ่งในอนาคตที่กำหนดไว้ เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต การบรรลุเป้าหมายขององค์การตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการพัฒนาองค์การ คือกระบวนการแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาความสามารถขององค์การอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมบูรณ์ขององค์การ โดยนำความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เป็นพื้นฐานทางด้านงานกระบวนการทางมนุษย์ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแต่ละบุคคล กลุ่มและองค์การ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและความเจริญเติบโตขององค์การเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

กระบวนการการวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์ ตามลำดับขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.      ขั้นตระหนักรับรู้ปัญหาและความต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 

2.      ขั้นการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

3.      ขั้นวางแผนกลยุทธ์

4.      ขั้นออกแบบกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

5.      ขั้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

6.   ขั้นประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ