ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

  ติดต่อ

  ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการทำงานให้แก่บุคลากรนั้น  โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากร  ในระยะเวลาที่จำกัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจกบุคคล เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาและการพัฒนา กระบวนการพัฒนาอาชีพและกระบวนการพัฒนาองค์การ  ทั้งนี้เพื่อดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเอื้ออำนวยต่อการช่วยองค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลำดับขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอนคือ

1.    การกำหนดความจำเป็น (Needs Identification)

2.    การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  (Strategic Challenge Analysis)

3.การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic HRD Planning)

4.การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Activity Designing) ป็น

5.การนำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (HRD Complementation)

6.การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Evaluation)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 176809, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)