วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550

เป็นครั้งแรกของการเปิดการเรียนการสอนวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ภาค 2/2550

มีการแนะนำการเรียนการสอนและต้อนรับนักศึกษาสู่การเรียนการสอน 

ตลอดจน ให้นักศึกษามีความสุข สนุกกับการเรียนการสอนวิชานี้

และนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคาบมาสรุป และเพิ่มเติมความคิดของนักศึกษา

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 

ครั้งที่ 1 :

แนะนำการเรียนการสอนและภาพรวมวิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

 

 

ครั้งที่ 2 :

เยือนเวียดนามผลิตครู อาชีพที่ได้รับความนิยม

คนของครูกับอาชีพครู

มาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

ครั้งที่ 3 :

คนคุณภาพ คือคุณภาพการศึกษา

แนวคิดการพัฒนาอาชีพครู

ต้นแบบแห่งการเรียนรู้

 

 

 

ครั้งที่ 4 :

เชื่อมโยงการเรียนการสอน

ครั้งที่ 5 :

การสร้างวิสัยทัศน์ครูสู่การปฏิรูปการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำอะไรได้อะไรฯ

ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรฯ

 

 

ครั้งที่ 6 :

 การบริหารบุคลากรทางการศึกษาเชิงยุทธ์ (1)

 

 

ครั้งที่ 7 :

 การบริหารบุคลากรทางการศึกษาเชิงยุทธ์ (2)

 

 

ครั้งที่ 8 :

 เชื่อมโยงและบูรณาการศึกษา

 

 

 

ครั้งที่ 9 - 11 :

 นักศึกษานำเสนองาน : อารัมภบทวิชาการ

 

 

 

ครั้งที่ 12 :

 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงยุทธ์ (1)

 

 

ครั้งที่ 13 :

 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงยุทธ์ (2)

 

 

ครั้งที่ 14 - 15 :

 นักศึกษานำเสนองานกลุ่ม 

 

 

 

ครั้งที่ 16 :

 สอบปลายภาค