วันที่ 11 เมษายน 2551
เวลา 10.00 น.
ทางสถานพินิจ ได้เชิญกศน.บ้านบึง
เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี แผนกคดีเด็กและเยาวชน
เป็นประธานเปิด

ท่านประธาน เป็นผู้สรงนำ้พระเป็นท่านแรก

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศที่น่าชื่นชมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย