การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่ด้อยโอกาสทางสังคมฟรี

โรคเอดส์ , การดูแลรักษา , ยาต้านไวรัส , NAPHA Extension

 

ข้อมูลผู้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์แยกตามสิทธิ์และโครงการต่าง ๆ ของประไทย ณ ปี 2550

 จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักโรคเอดส์ ฯ กรมควบคุมโรค  เมื่อสิ้นปี 2550  พบว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในในประเทศไทย  สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์แล้วถึงประมาณ 1.8 แสนราย  ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่มีอยู่ทั้งหมด  ผู้ป่วยที่เข้าถึงยาต้านไวรัสดังกล่าวหลัก ๆ ประกอบด้วย  ผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประกันสังคม  ข้าราชการและพนักงานของรัฐ  และโครงการพิเศษต่าง ๆ อีกหลายโครงการ
             ในปี 2550  กรมควบคุมโรค  มองเห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  จากแนวคิดที่ว่า “ ทั่วถึงและเท่าเทียม ”  ดังนั้น " โครงการเข้าถึงบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้อยโอกาสทางสังคม  ( NAPHA  Extension ) "  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกด้านโรคเอดส์   ( Global Fund AIDS )  จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น    โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ( ตามข้อกำหนดของโครงการ )  เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงคนไทยที่มีข้อจำกัดการใช้สิทธิของตนเอง  เป็นการช่วยเติมเต็มช่องว่างในระหว่างสิทธิต่าง ๆ โดยที่ไม่ทำให้เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์  และข้อจำกัดการใช้สิทธิของผู้ป่วย  มาเป็นกำแพงขวางกั้นการมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์   

  
กรอบแนวคิดการให้บริการ

     รายละเอียดเบื้องต้นโครงการ NAPHA Extension 
      
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับบริการ 
  
  1. กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่นอกสิทธิประกันสุขภาพต่างๆ ทั้งที่เคยและไม่เคยรับ ยาต้านไวรัสเอดส์  ได้แก่
           - กลุ่มคนไทยรอพิสูจน์สิทธิ หรือ พลัดถิ่น
   
       - กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีหลักประกันสุขภาพ แต่ไม่ครอบคลุมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
   
       - กลุ่มชนเผ่า และ กลุ่มผู้อพยพด้วยสาเหตุต่าง ๆ 
   
       - กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่สิทธิประกันสุขภาพใด ๆ

  2. กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิประกันสุขภาพต่าง แต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ   ช่น 
      - กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ
      - กลุ่มคนไทยผู้มีสิทธิประกันสุขภาพต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ไม่สามารเข้ารับบริการในระบบปกติได้ด้วยมีข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น  การถูกรังเกียจ  ความไม่สะดวกในสิทธิ์เดิมที่ได้รับ  รอยต่อช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนสิทธิ์  ฯลฯ

      บริการ การรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ จากโครงการ NAPHA Extension 
    
      จะครอบคลุมประเด็นทางการแพทย์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
             
-    ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรพื้นฐานตามข้อกำหนด
              -   ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรดื้อยาตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์
              -   ตรวจระดับภูมิคุ้มกันชนิด  CD4  ในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ที่ยังไม่มีอาการปีละ 2 ครั้ง
              -  ตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการในผู้ที่กำลังรับยาต้านไวรัสเอดส์ระดับภูมิคุ้มกันชนิด  CD4  ปีละ 2 ครั้ง
              -  ตรวจปริมาณไวรัส ( Viral  Load ) ปีละ 1 ครั้ง
              -  ตรวจการดื้อยาต้านไวรัส (HIV resistance) ปีละ 1 ครั้ง
              -  การป้องกันการแพร่ระบาดของ เอช ไอ วี
              -  การส่งเสริมการกินยาอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ( Adherence) และการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ( VCT )
              -  ตรวจระดับภูมิคุ้มกันชนิด  CD4  ,ปริมาณไวรัส ( Viral  Load ) , การดื้อยาต้านไวรัส ( HIV resistance)  ส่วนที่เกินจากสิทธิปกติของผู้ป่วย  อีก 1  ครั้ง  เมื่อแพทย์พิจารณาเห็นสมควร 
 

   ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกรายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรักษา
          
( เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ )

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอเข้าร่วมโครงการ NAPHA Extension  ได้ที่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้ป่วยและญาติสะดวกในการเข้ารับบริการ  

ดูรายละเอียดที่

http://dpc9.ddc.moph.go.th/aids/harrt.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หมายเลขบันทึก

176472

เขียน

11 Apr 2008 @ 14:36
()

แก้ไข

06 Jun 2012 @ 13:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก