งานวิจัยชั้นเรียน อ วิรัช ทิพม่อม

ช่วยกันอ่าน ช่วยกันพิจารณา นะคะ

งานวิจัยชั้นเรียน

รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้

วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 

อ วิรัช   ทิพม่อม

 
ความเป็นมา

การเรียนการสอนวิชาฟุตบอล มีคำอธิบายรายวิชาว่า ความรู้ทั่วไปและคุณค่าของฟุตบอล ทักษะเบื้องต้นเฉพาะตัว ระเบียบกติกามารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายและบำรุงรักษาสุขภาพ การเล่นด้วยความปลอดภัยและบำรุงรักษาอุปกรณ์การเล่น

           กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีคุณค่าต่อผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งการเล่นฟุตบอลจะช่วยสร้างให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว การตัดสินใจที่รวดเร็วแน่นอน มีจิตใจที่สุขุมเยือกเย็น ทำให้เกิดความสามัคคีในทีม ทำให้มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เกิดความสนุกเพลิดเพลินทั้งผู้เล่นและผู้ดู ตลอดจนมีการปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี และยังส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติดได้ ดังที่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ Joar Havalang ได้กล่าวใน FIFA NEWS (1992) ว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่กีฬาชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่ฟุตบอลเป็นการฝึกชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเขาอาจจะต้องต่อสู้กับยาเสพติด ดังนั้น จึงต้องเอาชนะ ยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งหมายถึงการเล่นฟุตบอลนั่นเอง กีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยมแพร่หลาย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกันอย่างกว้าง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเอกชน ด้านรัฐบาล ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา

           ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช 2468 (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537) และแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ได้บรรจุกีฬาฟุตบอลให้เป็นกีฬาอาชีพนำร่องและจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมา และมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับเยาวชนและประชาชน เช่น กีฬานักเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา กรมพลศึกษา กีฬาวิทยาลัยพละศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ ระหว่างประเทศ หรือในระดับนานาชาติที่สำคัญ

           ด้วยความสำคัญของวิชาพลศึกษาที่เป็นช่องทางหนึ่งของการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ปรับตัวที่จะดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล เพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ และมีทักษะทางวิชาการเพื่อรักษาสมรรถภาพและบุคลิก ลักษณะของตนเองในชีวิตประจำวันได้

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

           1.12 เพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ  พลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80

           1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้    สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน

           1.2.3 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย

           การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

           1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 22 คน ได้มาโดยวิธีการการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)

 

           1.3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

           เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

           ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 18 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมกับการทดสอบก่อนและหลังเรียน

 

 ผลการศึกษา

พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดจากการทำแบบทดสอบประจำแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 73.27 จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.41 ส่วนคะแนนเฉลี่ยจากการทำทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนของนักเรียน เท่ากับ 10.86 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.32 และคะแนนหลังเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 16.86 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.32 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ ค่าเท่ากับ 81.41/84.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

นักเรียน ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

 

 

 

ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6567 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6567 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.67

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาเหว่า เล่าเรื่อง: รายทาง

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยชั้นเรียน#วิชาพลศึกษา#วิรัช ทิพม่อม#โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

หมายเลขบันทึก: 175438, เขียน: 05 Apr 2008 @ 13:13 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

ก้อ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัยในชั้นเรียน วิชาพละศึกษาคะ ขอหน่อยนะคะอยากได้มากคะ

ส่งมาที่ [email protected]

ar
IP: xxx.123.47.241
เขียนเมื่อ 

ยอดไปเลยค่ะ ได้นำมาเป็นประโยชน์ ด้วยละ

ครูโจ วิจิตรวิทยา
IP: xxx.10.167.126
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัยพลศึกษาครับ....รบกวนสางมาให้หน่อยครับ...

ขอบพระคุณอย่าสูงเลยครับ

เมย์
IP: xxx.26.98.219
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะอยากได้วิจัยในชั้นเรียน วิชาพละศึกษา

พี่ส่งมาให้หน่อนนะค่ะ

อย่างได้จิง ๆ ทำเท่าไรก็ไม่ผ่านซะทีไม่รู้จะทำไงแล้วค่ะ

[email protected]

อย่าลืมนะค่ะพี่สงสารเด็กตาดำๆ ปีนี้ก็จะจบแล้ว

ด่วนนะค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ

deaw
IP: xxx.175.133.200
เขียนเมื่อ 

อยากได้จังเลย กรุณาส่งไห้หน่อยนะคับ

a
IP: xxx.158.205.32
เขียนเมื่อ 

คุณครูค่ะงานวิจัยของคุณครูยากไหมคะ มีแต่คนอยากให้ส่ง

ข้อมูลไปให้ แสดงว่าคุณครูเก่งมากๆเลยคะ

กลับบ้านไปหนูก็จะไปเล่นกีฬากับคุณครูเหมือนเดิมค่ะ

บวร ปุยะติ
IP: xxx.9.200.221
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครูสบายดีไหมครับ ผม บวร นะครับตอนนี้โรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคุณครูทุกท่านคงสะบายดีกันนะครับ ส่วนผมก็ยังสอนที่เดิมครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลย...ไปสอนก็ไม่ติดครับสอบสพฐ.งวดที่แล้วนี้ตอนแรกก็ว่าจะไปสอบที่สกลนครแต่พอดีครูที่โรงเรียนด้วยกันเค้าชวนไปสอบที่จ.นครนายกเลยไปกับเค้าเพราะผมเห็นว่ามันใกล้กรุงเทพฯดีเลยไปอู้ยครูครับขอสอบเกี่ยวกับนครนายกเยอะมากผมก็เลยไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรครับสอบครั้งหน้าคงต้องไปสอบทีสกลนครแล้วครับ....เพราะน่าจะรู้ข้อมูลมากกว่านนครนายก...สุดท้ายนี้ก็ขอใก้ครูและครูพูลศรีจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับอะไรให้ลูกศิษย์คนนี้ช้วยก็บอกได้เลยนะครับเมล์ของผมก็ [email protected] ขอบคุณครับผม

สุนิสา กิขุนทด
IP: xxx.49.37.114
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะคุณคูรสบายดีหรือเปล่าคะ ฝากความคิดถึงไปให้ครูทุกคนด้วยนะคะ

บั๋ม
IP: xxx.206.82.106
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัยในชั้นเรียน วิชาพละศึกษา ครับขอหน่อยน8iy[ะอยากได้มากครับ

ส่งมาที่ [email protected] นะครับ