รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

จ๋า
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2549

ผลงานวิชาการ : นางจรรยาพร  ยอดแก้ว

           ศึกษานิเทศก์ สพท.น.ฐ.เขต 1

 

รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1) ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย  2) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3) ความพึงพอใจของครูที่ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และศึกษาผลการพัฒนาในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนในโซนคุณภาพมัธยมฐานบินกำแพงแสน ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย รวมจำนวน 33 โรงเรียน จำแนกเป็น ครูระดับปฐมวัย จำนวน 86 คน เด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี จำนวน 1,232 คน และเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี จำนวน 1,277 คน ด้วยแบบประเมินตนเองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจในการนิเทศการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และนำข้อมูลจากการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยมีผลการพัฒนาโดยสรุปดังนี้

                     1.  คุณภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย ด้วยการประเมินตนเองของครูปฐมวัย พบว่า ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ในระดับชำนาญการ ทุกด้านโดยมีคุณภาพของการปฏิบัติสูงสุด ไปหาต่ำสุด คือ ด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียนปฐมวัย ด้านการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านการประเมินพัฒนาการ ด้านการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ด้านการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

                     2.  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ในภาพรวมมีพัฒนาการในระดับดี โดยมีพัฒนาการระดับดีสูงสุดในด้านร่างกาย และต่ำสุดด้านสติปัญญา มีพัฒนาการในระดับควรส่งเสริมสูงสุดในด้านร่างกาย มีผลการประเมินระดับดีจำแนกรายมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย และมีผลการประเมินระดับดีต่ำสุดในมาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และมีพัฒนาการในระดับควรส่งเสริมสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

                     3.  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี มีพัฒนาการในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีพัฒนาการระดับดีสูงสุดในด้านสังคม และต่ำสุดในด้านสติปัญญา มีพัฒนาการในระดับ        ควรส่งเสริมสูงสุดในด้านร่างกาย และต่ำสุดในด้านสังคม มีผลการประเมินระดับดีจำแนกตามมาตรฐานในระดับสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย และมีผลการประเมินระดับดีต่ำสุดในมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการในระดับควรส่งเสริมสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

                     4.  ครูมีความพึงพอใจในการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการนิเทศ และด้านเรื่องที่ได้รับการนิเทศ  ตามลำดับ

                     และมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

                     1.  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรให้การสนับสนุน และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     2.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้มากขึ้น

                     3.  ควรหารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยในเรื่อง การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การวิจัยในชั้นเรียน การเลือกและใช้เครื่องดนตรี การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานเด็กอย่างสร้างสรรค์ การจัดให้เด็กได้แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ รูปแบบการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ชัดเจนและเป็นระบบ การรวบรวมเกมการศึกษาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การจัดมุมประสบการณ์การจัดทำสื่อหรือหนังสือส่งเสริมคุณธรรม และสร้างเครื่องมือหรือเกณฑ์การประเมินได้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย

                     4.  ส่งเสริมการนิเทศเชิงประเมิน หรือการประกวด ให้ครูปฐมวัยได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง

                     5.  ควรมีการพัฒนาครูปฐมวัยทั้งที่เคยได้รับการพัฒนาแล้ว และครูใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.จ๋า

คำสำคัญ (Tags)#เด็กปฐมวัย#การนิเทศ#เผยแพร่ผลงาน

หมายเลขบันทึก: 174713, เขียน: 02 Apr 2008 @ 10:09 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

ขอบคุณสำหรับผลงานวิชาการที่น่าอ่านนะคะ...

ดูจากที่ทำงานเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ...

ไว้โอกาสหน้า...ครูสุพรรณคนนี้จะขอคำปรึกษานะคะ.

ขออ่านและชื่นชมผลงานด้วยต่ะ

ครูดารณี
IP: xxx.175.235.145
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนเราได้รับการประเมินมาตรฐานจากภายนอกในปี 49 ่เราได้ระดับพอใช้ในเรื่องของการประเมิน ,หลักสูตร ,แผนการจัดประสบการณ์ ,วิชาการ,ธุรการในห้องเรียนระดับปฐมวัย เราอยากได้คำแนะนำและอยากได้ผลงานเผยแพร่ของคุครูหลายๆ ท่านเพื่อนำมาศึกษาและเป็นแนวการปฏิบัตแก้ไขปรับปรุงและิเตรียมความพร้อม

การประเมินรอบต่อไป

เข้ามาชมครับ

สุภัค แฝงเพ็ชร
IP: xxx.142.23.3
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมผลงานนะครับ และขอเป็นกำลังใจให้ (ช่วยผมบ้างนะครับตอนนี้กำลังซุ่มทำเหมือนกัน คงมีเรื่องรบกวนปรึกษาอีกแยะครับ)

สุภัค แฝงเพ็ชร
IP: xxx.142.16.143
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับมีประโยชน์สำหรับชาวปฐมวัยมาก