หายไปหลายวัน เพราะต้องไปทำงานที่ เชียงใหม่ และ ที่ กทม.ก็คิดถึงชุมชนเหมือนกันครับ วันนี้ จึงนำงานชิ้นหนึ่งที่ต้องไปรับมาจาก กรม ฯ มาเล่าให้ฟังกันครับ

                             กรมส่งเสริมการเกษตร  มีนโยบายพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไปอีก  เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชยุทธศาสตร์ของจังหวัด  โดยหันมาใช้ เกษตรกรต้นแบบ ในแต่ละพืช  เป็นห้องเรียนและไร่นาต้นแบบเป็น จุดเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง    โดยได้สร้างทีมงานหลักของจังหวัด ๆ ละ  3 คน  และสร้างวิทยากรกระบวนการ  จังหวัดละ  2  คน   เพื่อถอดรหัสต้นแบบที่ดี  (Best  Practice)  จากเกษตรกรต้นแบบ  (ครูติดแผ่นดิน)  เพื่อจัดทำเป็นคำแนะนำการปลูกพืชของจังหวัด  (ฉบับชาวบ้าน)  สำหรับลดต้นทุนการผลิตพืช  จังหวัดละอย่างน้อย  3  พืช  โดยมี อาจารย์ ดร.ประทีป     วีระพัฒนนิรันดร์  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศน์และชุมชน  เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานดังกล่าว   หัวเรือใหญ่ของกรม ฯ ในเรื่องนี้  คือ  ผอ.ธุวนันท์  พานิชโยทัย  จากสถาบันสร้างเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่านจะสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเต็มที่ 

           งานนี้ ท่านอธิบดี  ทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์  ได้พัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  และฝากความหวังไว้ว่า  ลูกน้องของท่านจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้ดี  โดยมีระยะเวลาให้ทำงานทั้งกระบวนการ ให้เสร็จภายใน วันที่  11  เมษายน  2551  นี้ 

         สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดพืชยุทธศาสตร์ไว้ 3 พืช คือ  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  และเงาะ ส่วนจะทำได้แค่ไหน  ยังต้องลุ้นกันต่อไป  เพราะระยะเวลาที่กระชั้นชิด  เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นกัน  ท่านเกษตรจังหวัด เหมวงศ์ ประกอบบุญ ให้กำลังใจและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ถ้างานชิ้นนี้เสร็จเมื่อไหร่  จะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันครับ

 

                                                                                                                                ชัยพร  นุภักดิ์