การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร

การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็มีเป็นครูอาสาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ซึ่งหนูเคเอ็ม 2 คน ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ แต่ก็น่าเสียดายที่หนูเคเอ็มไปถึงก่อนเที่ยง ทำให้ไม่ได้รับฟังในช่วงเช้า แต่ก็ได้ฟังท่านจ่าจังหวัดนิดหน่อย ท่านได้พูดว่าแผนการทำงานยุคใหม่เป็นการทำงานแบบ “เอางานมาแลกเงิน” เพราะว่าเมื่อก่อนการทำงานส่วนใหญ่จะเอาเงินเป็นตัวตั้ง หรือ “เอาเงินมาแลกงาน”

กิจกรรม โครงการ “การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร” ก็มีดังนี้

 1. อบรมนักจัดการความรู้ชุมชน “คุณอำนวยตำบล” ตำบลละ 3 คน/ ตำบล
 2. อบรมคุณเอื้อจังหวัด คุณเอื้ออำเภอ คุณเอื้อตำบล ซึ่งเราจะเริ่มเวทีวันที่ 7 มี.ค. 49 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,250 คน ณ เทศบาลนครศรีธรรมราช
 3. อบรมคุณกิจ
 4. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนทางวิชาการ
 5. จุดประกาย/อำนวยความสะดวก (แกนนำหมู่บ้าน 8 คน)
 6. คุณอำนวยตำบล
 7. การสัมมนาคุณเอื้อจังหวัด
 8. ติดตามประเมินผล (กศน. เป็นเจ้าภาพหลัก)

ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน

ประเด็นประชุมในช่วงบ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ธีรัฒน์ เป็นวิทยากร

ประเด็นที่จะพูดในวันนี้ก็มี 4 ประเด็นด้วยกันคือ

 1. กระบวนการ/องค์ประกอบการจัดการความรู้
 2. ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้
 3. เครื่องมือ/การสรุปข้อมูลชุมชน
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

กระบวนการทำงานของโครงการครั้งนี้

 1. ค้นหาคณะทำงาน แกนนำหมู่บ้านละ 8 คน
 2. ปรับวิธีคิด กระบวนการ แนวทางในการทำงาน
 3. การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเอง/จัดทำข้อมูล
 4. เรียนรู้เพื่อรู้จักโลก และสังคมสิ่งแวดล้อมภายนอก
 5. กำหนดทิศทางการพัฒนาตัวเอง

องค์ประกอบในการสร้างความเข็มแข็งชุมชน

 1. หมู่บ้าน (400 หมู่บ้าน)
 2. คน (คนในชุมชน/นอกชุมชน แกนนำหมู่บ้านละ 8 คน)
 3. เวทีการเรียนรู้ (ในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน)
 4. ข้อมูล (สำรวจ บันทึก รวบรวม สรุป วิเคราะห์)
 5. เครื่องมือ วิธีการ กระบวนการทำงาน
 6. ทาง/ทางเลือกของชุมชนในการพัฒนา

การพัฒนาแก้ปัญหาความยากจนบนฐานความรู้

 1. ข้อมูล สภาพความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันของชุมชน
 2. ข่าวสาร ความเป็นจริงและสังคมโลกด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง
 3. ความรู้ ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน ความรู้สากล เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

 1. รู้พื้นฐาน รู้พัฒนาการของชุมชน
 2. รู้ปัญหา รู้สาเหตุแห่งปัญหา
 3. รู้ศักยภาพของชุมชน (คน ความรู้ ทรัพยากร ผลผลิต องค์กรชุมชน)
 4. รู้ปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ
 5. รู้โครงสร้างสังคมที่มีอิทธิพลต่อชุมชน การเมือง และเศรษฐกิจ
 6. รู้คุณค่า รับคุณค่าใหม่
 7. รู้ทางเลือกใหม่ (วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า)

รู้จักตนเอง รู้ทิศทางชุมชน รู้จักโลก

ทุนชุมชน/หมู่บ้าน

 1. ทุนธรรมชาติ (ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า พืช สัตว์)
 2. ทุนวัฒนธรรม (ความรู้ ภูมิปัญญา)
 3. ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ที่ร้อยรัดผู้คนให้เป็นชุมชนเป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน)
 4. ทุนโภคทรัพย์ (ทุนสะสม ผลผลิต สร้างสรรค์พัฒนา)

วงจรหนี้สินของเกษตรกรคนรากหญ้า เป็นแบบวัวพันหลัก ก็คือมีหนี้สินทุกอย่างที่เข้ามา เช่น เป็นหนี้ ธกส. ธ.ออมสิน ธ.พาณิชย์ ออมทรัพย์ สหกรณ์ พอช. กองทุนฟื้นฟู กขคจ. หมู่บ้าน 1 ล้าน หมู่ละ 1 แสน ซึ่งส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง หนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)