เนื่องจากนายนพปฎล ไม่สามารถเปิด Wed ของตนเองได้จึงได้ฝากส่งงานทาง Wed ของข้าพเจ้า

จึงขอความกรุณา พิจารณางานด้วย