เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย จัดศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 10 มีนาคม 2549 ในส่านของทีมKMมหาวิทยาลัยขอกแก่น มีผู้เข้าร่วมรวมดูงานครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 1. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ 2. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลสิริ 3. ผศ.ชัญญา อภิปาลกุล 4. นายบุญฤทธิ์ เพชรวิศิษฐ์ 5. นายวรนันท์ บุนนาค 6. นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย 7. นางเพชรดา รัตนเพชร 8. นางสาวพิชชา ถนอมเสียง 9. นางวิภาดา มีแวว  ร่วมศึกษาดูงานในองค์กรที่ใช้หลักการจัดการความรู้บริษัทTOYOTA ที่เริ่มจากผู้ปฏิบัติจริงที่หน้างาน มีการวางระบบเพื่อการนำความรู้จากหน้าที่ปฏิบัติไปเป็นความรู้ขององค์กร และสามารถนำการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรมาใช้เป็นความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อการศึกษาประเด็น "วิถีโตโยต้า" ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 5 สถาบัน อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร ต่อไป ซึ่งมีกำหนดการสรุปดังนี้

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2549

         เวลา 13.00-16.30 น.  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

                18.00-19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

                                       ณ 13 Coins Restaurant ถนนบางนา-ตราด

                19.00-20.30 น.  ร่วมทำ AFTER ACTION REVIEW

                       พิชัย เล่งพานิชย์

                           2 มีค.2549