เมื่อวาน วันที่  1 มีนาคม 2549 คณะฯจัดสัมมนาข้าราชการสายสนับสนุน ประจำปี 2549 เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร" โดยจัดให้มีการฟังบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์จงรักษ์  หงษ์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปณัทพร  เรืองเชิงชุม และคุณนกรินทร  วิชาโคตร คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรแบ่งให้สัมมนาเป็น 2 กลุ่ม เมื่อวานเป็นการสัมมนาของกลุ่มแรก เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสื่อสารเล็กน้อย  ทำให้ต้องจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายเร่งด่วนด่วน แต่คณะฯมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอกสาร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปั่นจนเอกสารเสร็จทันการประชุมสัมมนาชนิดเส้นยาแดงผ่าแปด พนักงานโรเนียว คนเรียงเอกสารที่น่าชมเชยของคณะฯ คือ นายอุดม  ต้นกันยา นางกัลยา  เทพแดง นางสัมฤทธิ์  กาบไกรแก้ว นายสมจิตต์ พันธ์โม้ นายอรุณ   ยามี นางเสถียร  คำศิริรักษ์ นางนัยนา  สิมเสน นายวิลาศ  อาจอนงค์ นายบุญคล้าย  ยามี และมีคนที่ให้กำลังใจลุ้นอยู่ห่างๆอีก งานจึงเสร็จทันเวลา ขอขอบคุณทุกคนจริงๆ