ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หากผู้ใดสนใจให้ติดต่อมาที่ e-mail [email protected] หรือเว็บบล็อกแห่งนี้

 

บทคัดย่อ

การศึกษารายงานการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จำนวน  223  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน  36  แบบฝึก  แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  แบบทดสอบวัดความสามารถ การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  แบบทดสอบหลังการฝึกและแบบวัดเจตคติของนักเรียน สถิติที่ใช้ใน     การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( , ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC  สรุปได้ดังนี้

                ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ   84.39 / 87.00   นักเรียนที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการฝึก สูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์