การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ทรรศน์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หากผู้ใดสนใจให้ติดต่อมาที่ e-mail [email protected] หรือเว็บบล็อกแห่งนี้

 

บทคัดย่อ

การศึกษารายงานการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จำนวน  223  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน  36  แบบฝึก  แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  แบบทดสอบวัดความสามารถ การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  แบบทดสอบหลังการฝึกและแบบวัดเจตคติของนักเรียน สถิติที่ใช้ใน     การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( , ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC  สรุปได้ดังนี้

                ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ   84.39 / 87.00   นักเรียนที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการฝึก สูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 173198, เขียน: 26 Mar 2008 @ 15:17 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

ทดสอบแล้ว ok

อนงค์
IP: xxx.175.235.204
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนบ้างค่ะจะเผยแพร่ได้ไหม ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาทักทายพอดีลูกชายมีปัญหาภาษาไทยครับ

ทรรศน์
IP: xxx.122.173.153
เขียนเมื่อ 

ยินดีมากค่ะ จะลงแบบฝึกให้ดูด้วย แต่กำลังหาคนช่วยลงให้เพราะเป็นภาพประกอบด้วย ตอนนี้กำลังเร่งรีบอยู่ค่ะ

นิพาดา
IP: xxx.24.43.148
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พอดีว่า สนใจในเรื่องของการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะค่ะ อยากทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ เลยอยากรบกวนขอคำแนะนำและศึกษาจากอ.จารย์ ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ทรรศน์
IP: xxx.120.246.12
เขียนเมื่อ 

แล้วจะนำแบบฝึกมาลงไว้เผื่อจะมีผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างค่ะ กรุณารอสักหน่อยนะคะ เพราะกำลังศึกษาวิธีนำมาลงเพราะมันมีภาพประกอบค่ะ

เขียนเมื่อ 

แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ ๑.  เขียนชื่อพวกเดียวกัน

คำอธิบาย

            ๑. แบบฝึกฉบับนี้มี    ข้อ  ให้เวลาในการทำ  ๓๐  นาที

            ๒. ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งของหรือสัตว์ที่เป็นพวกเดียวกับภาพ

ที่กำหนดให้  ให้มากที่สุด และให้เหตุผลในการตอบแต่ละคำตอบมาด้วย

            ๓. เมื่อนึกคำตอบได้แล้วให้เขียนลงในช่องว่างข้างล่างข้อนั้นๆให้ชัดเจนและอ่านง่าย

            ๔. ไม่ต้องวิตกกังวลว่าคำตอบของนักเรียนจะผิด  ให้นักเรียนคิดหาคำตอบได้เต็มที่ โดยพยายามคิดหาคำตอบให้ได้มากที่สุด ให้ได้คำตอบ

หลายแง่หลายมุมและได้คำตอบที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น

      ๕. ส่งแบบฝึกทันทีเมื่อหมดเวลา

ตัวอย่าง  ๐.  ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งของหรือสัตว์ที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกับภาพที่กำหนดให้ ให้มากที่สุด และให้เหตุผลในการตอบแต่ละคำตอบมาด้วย

 

 

 

 

 

 

 


                     .           ช้าง       เพราะ          มีสี่ขา

                            ๒.         ม้า           เพราะ         มีสี่ขา

                            ๓.         สิงโต      เพราะ         เป็นสัตว์ป่า

                            ๔.         สุนัข       เพราะ         เลี้ยงลูกด้วยนม

                            ๖.          โต๊ะ        เพราะ         มีสี่ขา

 

แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่  ๑.๑  เขียนชื่อพวกเดียวกัน

 

ชื่อ.......................................................................................................เลขที่...........

 

****************************************************************

คำสั่ง   ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งของที่เป็นพวกเดียวกับภาพที่กำหนดให้                ให้มากที่สุด และให้เหตุผลในการตอบแต่ละคำตอบมาด้วย

     ๑.                                     

 

 

 

 

 

๑.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๒. ...................................   เพราะ  .............................................................

๓.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๔.    ...................................   เพราะ  .............................................................

๕.    ...................................   เพราะ  .............................................................

๖.     ...................................   เพราะ  .............................................................

๗.    ...................................   เพราะ  .............................................................

๘.    ...................................   เพราะ  .............................................................

๙.      ...................................   เพราะ  .............................................................

๑๐. ...................................   เพราะ  .............................................................

 

 


 

๒.                                     

 

 

 

 


                                                                               

 

 

 

๑.   ...................................   เพราะ  .............................................................

๒. ...................................   เพราะ  .............................................................

๓.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๔.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๕.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๖.   ...................................   เพราะ  .............................................................

๗. ...................................   เพราะ  .............................................................

๘.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๙.   ...................................   เพราะ  .............................................................

๑๐. ...................................  เพราะ  .............................................................

 

 

 

๓.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


๑.   ...................................   เพราะ  .............................................................

๒. ...................................   เพราะ  .............................................................

๓.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๔.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๕.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๖.   ...................................   เพราะ  .............................................................

๗. ...................................   เพราะ  .............................................................

๘.  ...................................   เพราะ  .............................................................

๙.   ...................................   เพราะ  .............................................................

๑๐....................................   เพราะ  .............................................................

 

                         

 

 

 

.

 

 


                   

                                     

 

 

 

 

                                                                                                             

 

๑.               ....................................   เพราะ  .............................................................

๒.             ...................................   เพราะ  .............................................................

๓.              ...................................   เพราะ  .............................................................

๔.              ...................................   เพราะ  .............................................................

๕.              ...................................   เพราะ  .............................................................

๖.               ...................................   เพราะ  .............................................................

๗.             ...................................   เพราะ  .............................................................

๘.              ...................................   เพราะ  .............................................................

๙.               ...................................   เพราะ  .............................................................

๑๐.          ...................................   เพราะ.............................................................

 

 

 

 

แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ที่  ๑.๒  ขยันเขียนคำใหม่

 

คำอธิบาย

            ๑. แบบฝึกฉบับนี้มี     ข้อ  ให้เวลาในการทำ   ๓๐  นาที

            ๒. ให้นักเรียนเติมคำนำหน้าหรือหลังคำต่อไปนี้เพื่อให้เกิดคำใหม่              ที่มีความหมายให้มากที่สุด

            ๓. เมื่อนึกคำตอบได้แล้วให้เขียนลงในช่องว่างข้างล่างข้อนั้นๆให้ชัดเจนและอ่านง่าย

            ๔. ไม่ต้องวิตกกังวลว่าคำตอบของนักเรียนจะผิด  ให้นักเรียนคิดหาคำตอบได้เต็มที่โดยพยายามคิดหาคำตอบให้ได้มากที่สุด ให้ได้คำตอบหลายแง่หลายมุมและได้คำตอบที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น

            ๕. ส่งแบบฝึกทันทีเมื่อหมดเวลา

มหา แวะอ่านภาษาไทย

somjai
IP: xxx.143.146.133
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างที่ดี อยากได้ตัวอย่างแบบฝึกแบบเต็มมาดู กรุณช่วยเผยแพร่หน้อนนะคะ ส่งมาที่อีเมล์ [email protected]

นะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  • เป็นแบบฝึกที่น่าสนใจครับ ขอบคุณที่เผยแพร่ครับ
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ
บุศรา สร้อยระย้า
IP: xxx.27.154.202
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้เห็นเพื่อน คิดถึงมาก เขียนมาคุยในอีเมลที่ให้ไว้ด้วย

บุศรา สร้อยระย้า
IP: xxx.27.154.202
เขียนเมื่อ 

ยังใช้เบอร์โทรที่บ้านเบอร์เดิมหรือไม่

[email protected]

ทรรศน์
IP: xxx.120.98.126
เขียนเมื่อ 

บุศน์.....เมล์ไปหาแล้วจ้ะ...

เขียนเมื่อ 

เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ที่ผ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ครับ

ยอดมากครับ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เครื่องมือแบบฝึกด้วยครับ

อีเมล์ : [email protected] ขอบคุณครับ

rungthong
IP: xxx.49.224.218
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ..ตอนนี้กำลังปรับปรุงผลงาน..รบกวนขอรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อปรับใช้กับ ป.5 ด้วยนะคะ..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ