ประวัติองค์กร

รู้จัก กศน.พิษณุโลก

 กศน.พิษณุโลก

ประวัติ
     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก  เดิมเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 23
สังกัดกองส่งเสริม กรมอาชีวิศึกษา ปี 2511-2515
     ระหว่างปี 2516-2522 สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา
     จากนั้นย้ายมาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อปี 2522
     1 ตุลาคม 2526 กระทรวงศึกษาประกาศยุบเลิกโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 23 
     1 มีนาคม 2527 เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก
     ในปี 2530 ได้สร้างที่ทำการบนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน และเปิดทำการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2531
     ปัจจุบัน แบ่งการบริหารออกเป็นศถานศึกษาในสังกัด คือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บางระกำ บางกระทุ่ม วัดโบสถ์ พรหมพิราม วังทอง เนินมะปราง
นครไทย ชาติตระการ

วิสัยทัศน์
            "ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก จะจัดการศึกษาสำหรับประชาชน
ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"

ภารกิจ
         1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียน ในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้าน
             การศึกษาพื้นฐาน
             การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
             การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
             การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
         2.จัดกรบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเติมปัญญาให้กับสังคม
         3.ส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัย
         4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวปฏฺรูปราชการและปฏฺรูปการศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพิษณุโลกความเห็น (1)

มยุรา คำเสน
IP: xxx.152.37.141
เขียนเมื่อ 

ต้องการจะขอวุฒิการศึกษากศน. ระดับม.ต้น เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษาที่จบ ปี2545ค่ะ

เนื่องจากว่าชุดที่ได้รับหลังจากจบการศึกษานั้น ได้เกิดสูญหายค่ะ

ไม่ทราบว่า กรณีนี้ จะขอใหม่ได้ไหมค่ะ เนื่องจากว่าจะมาใช้ประกอบการเรียนกศนในระดับม.ปลายนี้ค่ะ