การปฏิบัติงานพัสดุ

งานพัสดุ

กระผมสร้าง blog นี้ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือบุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบการพัสดุ พ.ศ.... ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วัฒนธรรม

คำสำคัญ (Tags)#การพัสดุ#km วัฒนธรรม

หมายเลขบันทึก: 169153, เขียน: 05 Mar 2008 @ 10:10 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

พัชรวรรณ (นก)
IP: xxx.146.196.18
เขียนเมื่อ 

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

--------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การบริหารงานตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานดำเนินไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

                                การที่จะทำให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ บรรลุผลดังกล่าวข้างต้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ประกอบกันแล้ว จะต้องเข้าใจสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน

วัตถุประสงค์     

                                ๑.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

                ๒.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้บทบาทและภารกิจตามโครงสร้างขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๐ คน

หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม

                                หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย

๑.       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กับการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.     ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุและแนวทางการแก้ไข

๔.     ขั้นตอนการนำระเบียบไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

                                เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓ วัน (อบรมเต็มวัน)

งบประมาณ

                                เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๕๓๐,๐๕๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการตามแนบ

วิทยากร

-          กรมบัญชีกลาง

-          ภาครัฐและภาคเอกชน

สถานที่

                                โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การประเมินผลการฝึกอบรม

๑.     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชาเพื่อประเมินผล หัวข้อวิชา และวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา

๒.     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลรวมในการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓.    กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มคลังและพัสดุ กองตรวจและประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จะติดตามประเมินผล (Follow Up) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และผู้ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วอย่างน้อย ๓ เดือน

การรับรองผลการฝึกอบรม

                                ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุและสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง เดียวกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง

การปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

 

 

พัชรวรรณ (นก)
IP: xxx.146.196.18
เขียนเมื่อ 

ทำเนียบผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ"

วันที่ 2-4 เมษายน 2551

โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

                               

ที่                          ชื่อ                                     หน่วยงาน

1          นางสิริลักษณ์ ศรีนุรจน์                  สวจ. กระบี่

2          นางสาวเอื้องฟ้า ถาวรรักษ์            สวจ. กาญจนบุรี

3          นางสมจิต นามวงษ์                         สวจ. กาฬสินธุ์

4          นางศมานันท์ จันโทสถ                  สวจ. กำแพงเพชร

5          นางปิยพร ผางน้อย                         สวจ. ขอนแก่น

6          นางสุนันทา ลิมปพฤกษ์                 สวจ. จันทบุรี

7          นางนวลปราง แกล้วกล้า                สวจ. ฉะเชิงเทรา

8          นายดำรงค์  มาทำมา                        สวจ. ชลบุรี

9          นางเนตรสุดา เรืองโพธิ์                 สวจ. ชัยนาท

10       นายวีระพล โชติธรวิสุทธิ์              สวจ. ชัยภูมิ

11       นายอภิวัฒน์ จงดู                             สวจ. ชุมพร

12       นางสาวสุพิชชา ชุ่มมะโน             สวจ. เชียงราย

13       นายณพลพัทธ์ พุฒิปาลิพันธ์         สวจ. เชียงใหม่

14       นางเสาวนีย์ โพชากรณ์                  สวจ. ตรัง

15       นางวราภรณ์ นองเนือง                  สวจ. ตราด

16       นางสมจิต คุปตัษเฐียร                     สวจ. ตาก

17       นางสาวจีรพร แก่นบำรุง               สวจ. นครนายก

18       นางสาวภาณี ชัยหา                         สวจ. นครปฐม

19       นางศรีสวาท เชื้อกุณะ                    สวจ. นครพนม

20       นางชุติมา แสงบำรุง                       สวจ. นครราชสีมา

21       นางมณตรี ทิพย์มณเฑียร               สวจ. นครศรีธรรมราช

22       นางรัศมี พุ่มทอง                              สวจ. นครสวรรค์

23       นางจิตรประสงค์ นามวา                สวจ. นนทบุรี

24       นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย                สวจ. นราธิวาส

25       นางกรองทอง จินดาสุรารักษ์        สวจ. น่าน

26       นางอารีรัตน์ สุนทรเสนาะ            สวจ. บุรีรัมย์

27       นางสาวสุมาลี ศิริ                             สวจ. ปทุมธานี

28       นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ             สวจ. ประจวบคีรีขันธ์

29       นางรัชนก พวงกนก                       สวจ. ปราจีนบุรี

30       นางสวรรยา โต๊ะจิ                           สวจ. ปัตตานี

31       นางสุพรรณี ยอดเสรณีย์                สวจ. พระนครศรีอยุธยา

32       นางสาวแสงจันทร์ ใจวงศ์             สวจ. พะเยา

33       นางสาวกัลยา คงทิก                        สวจ. พังงา

34       นางวาสนา รอดทอง                       สวจ. พัทลุง

35       นางสาวปรีชญา นิลนารถ              สวจ. พิจิตร

36       นางแสงอุษา  แอคะรัจน์                สวจ. พิษณุโลก

37       นางนภารัตน์ เดชเพชร                  สวจ. เพชรบุรี

38       นายประดิษฐ์ เหมฤดี                      สวจ. เพชรบูรณ์

39       นางนันทวรรณ อุทิศ                       สวจ. แพร่

40       นายสุเบศ สันหละ                          สวจ. ภูเก็ต

41       นางลัคนา จันทร์ลอย                      สวจ. มหาสารคาม

42       นางสาวเพ็ญพรรณ กลางประพันธ์     สวจ. มุกดาหาร

43       นางศิริพันธ์ วงศ์สันติพงศ์            สวจ. แม่ฮ่องสอน

44       นางเพ็ญศรี แตงทอง                      สวจ. ยโสธร

45       นางสาวนฌา มนุษยพันธ์              สวจ. ยะลา

46       นางสาวทัศนี อุทการ                      สวจ. ร้อยเอ็ด

47       นางสาวรยา รักษาพล                     สวจ. ระนอง

48       นางนิศาชล เอียตระกูล                  สวจ. ระยอง

49       นางพณิธา  ศรีคงอยู่                        สวจ. ราชบุรี

50       นางพิสมัย รุ่งเรือง                           สวจ. ลพบุรี

51       นางรัตนา  เกิดเวียงใหม่                 สวจ. ลำปาง

52       นางสาวอรัญญา สมุห์แจ้ง             สวจ. ลำพูน

53       นางพัทธนันท์ ชุมพล                     สวจ. เลย

54       นางกรวิกา สมงาม                           สวจ. ศรีสะเกษ

55       นางสาวปาริชาติ  สุวรรณเวียง      สวจ. สกลนคร

56       นางอุมาพร พรหมจรรย์                 สวจ. สงขลา

57       นายกระจ่าง  ขันไชย                      สวจ. สตูล

58       นางสาวจารุณี  โมฮัมหมัด              สวจ. สมุทรปราการ

59       นางสาวทิพย์สุดา ขุมทรัพย์           สวจ. สมุทรสงคราม

60       นางรำไพ ลือความดี                        สวจ. สมุทรสาคร

61       นายสุรศักดิ์ ลีลาวิศาลวงศ์              สวจ. สระแก้ว

62       นายกิติพันธ์ จันทร์ทอง                  สวจ. สระบุรี

63       นางวราพร สำรวมจิตร                   สวจ. สิงห์บุรี

64       นางรังษิยา  อุ่นใจ                            สวจ. สุโขทัย

65       นางชูศรี สำราญพานิช                   สวจ. สุพรรณบุรี

66       นางสุกัญญา ศรีอันประเสริฐ        สวจ. สุราษฎร์ธานี

67       นางชรัดพร เสริมทรัพย์                 สวจ. สุรินทร์

68       นายชาญยุทธ มหาสมบัติ               สวจ. หนองคาย

69       นายธนอนันต์ แทนสมบัติ             สวจ. หนองบัวลำภู

70       นางสง่า ตรีบุบผา                            สวจ. อ่างทอง

71       นางสาวสุวรรณา พรมลาย             สวจ. อำนาจเจริญ

72       นางบุษกร ประวะโข                      สวจ. อุดรธานี

73       นางสาวทัศนีย์ สมพันธ์                  สวจ. อุตรดิตถ์

74       นายธีรยุทธ เส็งเอี่ยม                       สวจ. อุทัยธานี

75       นางสุวรรณี สร้อยนาค                   สวจ. อุบลราชธานี

76       นางสุรีย์ เกาศล                                กรมการศาสนา

77       นางสาวนฤตย์ธร  พรหมบุญ         สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

78       นางนวชล แสนสุข                         กรมศิลปากร

79       นางสาวพรฤดี ไพรวรรณ์              กรมศิลปากร

80       นางกาญจนา ยึรัมย์                          กรมศิลปากร

81       นายอภิวิชญ์ ปิ่นเนตร                     สำนักศิลปากรที่ 1

82       นางสาวบัวเรียน กองแก้ว              สำนักศิลปากรที่ 2

83       นางปราณี ทองดี                              สำนักศิลปากรที่ 3

84       นางสาวศรีอุบล กรรมจันทร์          สำนักศิลปากรที่ 4

85       นางมานะ จิตรประภา                    สำนักศิลปากรที่ 5

86       นางสาวพิมชนก ขำประเสริฐ       สำนักศิลปากรที่ 6

87       นางสาวธัญญาพร ตานอำพน       สำนักศิลปากรที่ 7

88       นางสาวหฤทัย หมื่นประจำ           สำนักศิลปากรที่ 8

89       นางสาวพิศดู กุลชาติ                      สำนักศิลปากรที่ 9

90       นายปรีชา จันทะกล                        สำนักศิลปากรที่ 10

91       นางเพ็ญศรี สามัคคี                         สำนักศิลปากรที่ 12

92       นางสาวกษมาณัชญ์ นิติยารมย์      สำนักศิลปากรที่ 13

93       นางวรางคณา  ทองสุข                   สำนักศิลปากรที่ 14

94       นายวินัย โกศลกิตย์                         สำนักศิลปากรที่ 15

95       นางสาวสุธาทิพย์ พระพร              สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

96       นางฐิติมา เจษฎาคม                        สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

97       นางสาวโชติรัตน์  อุงอำรุง            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

98       นายจตุพร  ภู่ระพงษ์                       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

99       นายชัชชน ทองสมบูรณ์                สำนักบริหารกลาง

100     นายภัทรชัย พ่วงแผน                     สำนักบริหารกลาง

 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ประธานพิธีเปิดการอบรม ได้ให้ความสำคัญกับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานสำคัญขององค์กร เป็นงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบและข้อบังคับ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือชาติบ้านเมือง ไม่ให้ชาติถูกทำลาย จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานถึงแม้จะเป็นงานที่คนอื่น ๆ ไม่ชอบ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ฝากให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

1. จัดทำทะเบียนข้อมูลราคาพัสดุจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาเมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2. สร้างเครือข่าย เพื่อนร่วมงานในอาชีพเดียวกันเพื่อปรึกษาหารือ หาผู้รู้ไว้เป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็น ควรมีเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งวิทยากรที่มาบรรยายจากกรมบัญชีกลางด้วย

3. ในการจัดซื้อสินค้าให้มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านค้าผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น การซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด สมมุติได้งบประมาณมา 1 ปี 2 ล้าน หากซื้อครั้งเดียวก็จะได้หนังสือที่ผลิตในช่วงนั้น ๆ แต่หากแบ่งซื้อ ก็จะได้หนังสือใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ เพราะมีการพิมพิ์หนังสือใหม่อยู่ตลอดเวลา

หรือในการซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือต่าง ๆ ก็จะมีส่วนลด เช่น ศูนย์จุฬาฯ ลด 10 - 15 % แต่หากซื้อจากโรงพิมพิ์ผู้ผลิตอาจจะมีส่วนลดมากกว่า เช่น 20-25 % หรือในมหกรรมหนังสือก็จะมีส่วนลดเท่าไหร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุก็ต้องหาข้อมูลเพื่อประกอบในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารด้วย

พรรณทิพา คำชนแดน
IP: xxx.149.24.161
เขียนเมื่อ 

เพิ่งมาเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยพัสดุ คะ อยากได้คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

นายวินัย โกศลกิตย์
IP: xxx.123.144.32
เขียนเมื่อ 

งานพัสดุเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ น่าจะปรับตำแหน่งเป็นงานวิชาการตามระบบใหม่

บอย
IP: xxx.26.199.79
เขียนเมื่อ 

พัสดุหมายถึงไรครับ

น้องบี
IP: xxx.26.199.79
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นหน้านายปรีชา จันทะกลมากเป็นอยากไรค่ะเหมือนพ่อหนูเปล่าค่ะอยากเห็นมาก

11111
IP: xxx.173.195.58
เขียนเมื่อ 

อีลาแอด คืออะไรค่ะ