กระผมสร้าง blog นี้ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือบุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบการพัสดุ พ.ศ.... ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันครับ