สรุปคำศัพท์ที่ได้จากการเริ่มต้นทำความรู้จักกับ "การจัดการความรู้ หรือ KM"  ในวันนี้
1.  km :  knowledge management   = การจัดการความรู้
2.  Tacit knowledge   =  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่นทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
3. 
Explicit knowledge  =   ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คู่มือต่าง ๆ เป็นความรู้แบบรูปธรรม
4.  knowledge sharing  =  การแบ่งปันความรู้
5.  AAR :  After Action Review  =  การถอดบทเรียนจาการทำงาน  หรือประสบการณ์

หากผิดพลาดประการใดท่านผู้อ่านสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ