yinglek
นางสาว วรัญญา หญิง บุญเกิด

AAR บทที่ 1


สรุปคำศัพท์ที่ได้จากการเริ่มต้นทำความรู้จักกับ "การจัดการความรู้ หรือ KM"  ในวันนี้
1.  km :  knowledge management   = การจัดการความรู้
2.  Tacit knowledge   =  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่นทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
3. 
Explicit knowledge  =   ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คู่มือต่าง ๆ เป็นความรู้แบบรูปธรรม
4.  knowledge sharing  =  การแบ่งปันความรู้
5.  AAR :  After Action Review  =  การถอดบทเรียนจาการทำงาน  หรือประสบการณ์

หากผิดพลาดประการใดท่านผู้อ่านสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


 

 
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16886เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2006 13:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

การจัดการความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติม
 การจัดการความรู้ในองค์กร คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

ขอบคุณ คุณ Mr_jod สำหรับความรู้เพิ่มเติม

วันนี้มาเพิ่มเติมให้ดังนี้

ประเภทของความรู้

1.ความรู้โดยนัยเฉพาะตัว (tacit knowledge)
เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์  สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวคน
2.      ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน  (Explicit knowledge)
เป็นความรู้ที่มองเห็นได้ชัดที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  คู่มือต่าง ๆ
  องค์ประกอบของการจัดการความรู้
1. คน (People)
เป็นแหล่งความรู้  และผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. เทคโนโลยี (Technology)
เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น
3.      กระบวนการความรู้ (Knowledge Process)
เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้  เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดนวัตกรรม

ขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเติมค่ะ

ตอนนี้ที่ทำงานเริ่มให้ความสนใจเรื่องการทำ km แล้ว  ต่อไปอาจจะต้องขอคำปรึกษาและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี