ความเห็น


วันนี้มาเพิ่มเติมให้ดังนี้

ประเภทของความรู้

1.ความรู้โดยนัยเฉพาะตัว (tacit knowledge)
เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์  สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวคน
2.      ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน  (Explicit knowledge)
เป็นความรู้ที่มองเห็นได้ชัดที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  คู่มือต่าง ๆ
  องค์ประกอบของการจัดการความรู้
1. คน (People)
เป็นแหล่งความรู้  และผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. เทคโนโลยี (Technology)
เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น
3.      กระบวนการความรู้ (Knowledge Process)
เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้  เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดนวัตกรรม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี