สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำบัญชีรายรับ  -  รายจ่าย

  1. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไป
  2. ทำให้มีเงินเก็บมากขึ้น
  3. ทำให้รู้จักการใช้จ่ายตามความจำเป็น
  4. ทำให้รู้จักการประหยัดอดออม
  5. ทำให้เรารู้จักคิดก่อนซื้อ
  6. ทำให้เราทราบการใช้จ่ายของเราแต่ละวัน
  7. ทำให้เรารู้จักแยกแยะได้ว่า  สิ่งใดคือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งใดคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือย
  8. ทำให้เป็นคนตระหนี่ถี่ถ้วน
  9. สอนให้เราได้ทบทวนว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง  เหมาะสมไหม
  10. ทำให้เรารู้ถึงประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ  -  รายจ่าย