PART คืออะไร

มาอีกแล้ว เครื่องมือชิ้นใหม่ในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

      เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน ได้เข้ารับฟังแนวทางการประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข มีอยู่ช่วงหนึ่งได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ มาบรรยายในหัวข้อ PART เห็นว่าน่าจะนำมา Share กัน ก็เลยจะขอสรุปให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกัน

      PART ย่อมาจากคำว่า Performance Assessment Rating Tool สำนักงบประมาณเรียกเป็นชื่อไทยว่า "การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ" หลักการเกิดขึ้นมาจากประเทศเรานำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้ ที่นี้ในระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์นี้จะประกอบด้วย กระบวนงานหลักอยู่ 3 กระบวนงาน คือ กระบวนงานวางแผนยุทธศาสตร์ กระบวนงานการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และกระบวนงานประเมินผลยุทธศาสตร์ จุดนี้เองที่สำนักงบประมาณนำเครื่องมือนี้มาใช้ในกระบวนงานประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง (Self Assessment)

      องค์ประกอบของเครื่องมือนี้ จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบก็จะมีคำถาม ซึ่งรวมแล้วมี 30 ข้อ โดย

      องค์ประกอบที่ 1 แสดงจุดมุ่งหมายและรูปแบบ มีคำถามให้ตอบ 6 ข้อ ก็จะถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การกำหนดกิจกรรมนำส่งผลผลิต เป็นต้น

      องค์ประกอบที่ 2 เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์  มีคำถาม 6 ข้อ ถามเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย รายละเอียดของแผน การรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

      องค์ประกอบที่ 3 ชื่อว่าการเชื่อมโยงงบประมาณ มีคำถาม 5 ข้อ เป็นคำถามเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายรายปี ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำต้นทุน เป็นต้น

      องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ มี 7 คำถาม เช่น การจัดการข้อมูล การกำหนดผู้รับผิดชอบการวัดผล การจัดทำระบบบัญชีและการรายงานฐานะทางการเงิน เป็นต้น

      องค์ประกอบที่ 5 เป็นเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์ มีคำถาม 5 ข้อ ถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลผลิต ผลลัพธ์ การแสดงประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบผลงานกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น

      ในการประเมินตนเองนี้ ก็จะมีการให้คะแนนในแต่ละข้อ มีคะแนนรวม 100 คะแนน หากผลการประเมินมากกว่า 85 คะแนน จะแสดงผลเป็นสีเขียว ระหว่าง 60 - 85 คะแนนก็จะสีเหลือง ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นสีแดง เหมือนไฟจราจร การนำเสนอผลข้อมูลก็จะแยกให้เห็นว่าเรื่องใดที่มีคะแนนต่ำ และข้อใดมีคะแนนสูง ก็จะนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

      หากสนใจรายละเอียดก็ติดต่อเรามาได้นะครับ บทสรุปที่วิทยากรท่านกล่าวไว้ในตอนท้ายก็คือ เครื่องมือนี้เป็น Self Assessment เพื่อการแข่งขันกับตัวเอง ทำด้วยตัวเอง สิ่งใดที่ยังไม่มี ก็ทำให้มี สิ่งใดที่เป็นปัญหา ก็ต้องแก้ไข สิ่งใดทำดีแล้ว ก็พัฒนาให้เป็นมาตรฐาน คะแนนเป็นเพียงภาพสะท้อน เราจะอยู่ระดับไหนจะพัฒนาหรือไม่อยู่ที่เรา เอวัง อ้อ ลืมบอกไปว่าจะเริ่มนำมาใช้กับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณ 2550 นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล็ก ๆ น้อย ๆ จากกองแผนงานความเห็น (1)

อาจารย์.

หาความรู้ได้จากไหนเพิ่มเติม 30 คำถาม

คนแก่