การประชุมคณะกรรมการ PMQA มข.

ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ QA (PMQA) ในฐานะที่ปรึกษาที่มีท่านรศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น เป็นประธานเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพของมข.ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สมศ.  และก.พ.ร. (อีกแล้ว)  เท่าที่สังเกตดูกรรมการแต่ละท่านมาจากหลากหลายคณะ หน่วยงาน  มีความเก่ง/ประสบการณ์ มากมาย  หากกำหนดบทบาทและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนจะช่วยขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพของมข.ให้เป็นไปด้วยดีแน่นอน  ซึ่งทราบว่าจะมีการประชุม KM-QA เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบุคคลเหล่านี้  จึงน่าสนใจติดตาม และคอยให้กำลังใจทีมนี้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)