การประชุมเพื่อปรับแผนและจัดระบบงบประมาณ

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2549 มีการประชุมผู้บริหารระดับคณบดี ผอ.ศูนย์/สถาบัน/สำนัก เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ  2550 -51  ณ อินเตอร์หนองแสงรีสอร์ต จ.อุดรธานี  สาระสำคัญ คือ การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้นในปีงบประมาณ 2550-51  ก่อนจัดทำรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องต่อไป  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เป็นเจ้าภาพหลักในการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์  ตอนบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทบทวนและปรับแผนดังกล่าว  ตอนค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรแบบกันเอง  โชคไม่ดีที่ไฟดับ ทำให้สมาชิกหลายท่านกลับ มข.ก่อน  เช้าวันต่อมาสมาชิกจึงเหลืออยู่ไม่มากนักแต่บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดี  ท่านอธิการบดีภายหลังจากกลับจากการประชุมพบนายกรัฐมนตรีแล้ว  ได้มาเล่าบรรยากาศและเบื้องหลังการถ่ายทำให้ฟัง  และได้เสนอแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  ข้อสรุปต่างๆ จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณบดีในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)