การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนปี 2551 จังหวัดนครศรีฯ


เมื่อวันที่25 มกราคม 2551 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม  โครงการสร้างความสัมพันธ์กระบวนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ราชการนาสาร)ผู้เข้าร่วมการประชุม
คุณธีรศักดิ์ ขวัญเพ็ชร พมจ.นครศรีธรรมราช
คุณไสว หนูยก พอช.ภาคใต้
คุณคณพัฒน์ ทองคำ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณชาบีอา ยุทธกาศ
คุณยุพิน เยาวนิตย์ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสวัสดิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณประยงค์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น
คุณบุญโชค สุขบำเพ็ญ  
คุณสง่า ทองคำ  
คุณชัยยะ ฉัตรเวชศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอสเทค)
ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบการจัดสวัสดิการระดับตำบล จำนวน 8 ตำบล
ตัวแทนพื้นที่นำร่อง การจัดสวัสดิการระดับตำบล  จำนวน 20 ตำบล
ตัวแทนพื้นที่ขยายการจัดสวัสดิการระดับตำบล 
คุณกิตติโชติ ชนะหลวง กองทุนสวัสดิการต.นิคม จ.สตูล
คุณรัชนี สุขศรีวรรณ โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน ม.วลัยลักษณ์

 แผนการขับเคลื่อนสวัสดิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยคุณชาบีอา ยุทธกาศ

กลไกการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือผ่านประเด็นสวัสดิการชุมชน  ในการทำงานมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน  มีหน้าที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นเป็น เจ้าของกองทุนสวัสดิการ บริหารจัดการ โดยชุมชน ให้สามารถเป็นโครงสร้างหลักที่ชุมชนจัดการเองและท้องถิ่นให้ การยอมรับ สนับสนุน พร้อมทั้งหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับจังเหวัดเป็น  กลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาสวัสดิการชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีและขบวน ศจพ. จังหวัด

เป้าหมาย  สนับสนุนพื้นที่เก่า    ที่มีการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นในตำบล  ขยายพื้นที่ใหม่     ที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตำบล  ขยายเต็มพื้นที่   สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการชุมชนทุกตำบล  จำนวน  165  ตำบล  ในปี  2553 

แผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ให้เกิดกองทุนสวัสดิการระดับตำบล โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 8 พื้นที่  ปีพ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนเกิดพื้นที่นำร่อง จำนวน 20 พื้นที่ และตั้งเป้าหมายให้เกิดพื้นที่สวัสดิการระดับตำบลสำหรับปี พ.ศ.2551 จำนวน 39 ตำบล  พ.ศ. 2552 จำนวน 49 ตำบล และพ.ศ.2553 จำนวน 49 ตำบล

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานสำหรับพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 8 พื้นที่ เพื่อ1. ติดตามสนับสนุนให้เกิดการขยาย / กองทุน/สมาชิกกลุ่ม 2. ยกระดับการบริหารจัดการ 3. แนวทางเชื่อมโยงกับหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง และสำหรับพื้นที่นำร่อง 20 พื้นที่  ต้องการให้เกิดการ1.ประสานความร่วมมือกับภาคี  2. สร้างความเข้าใจในพื้นที่  3. พัฒนากองทุนให้ชัดเจนและเป็นระบบ 4. เพื่อให้มีแผนและมีการติดตามผล 

 แผนการหนุนเสริมกองทุนสวัสดิการ โดยคุณธีรศักดิ์ ขวัญเพ็ชร พมจ.นครศรีธรรมราช

ในปีงบประมาณ 2551 มีงบประมาณลงมาสู่ทุกจังหวัด จำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง 25% เป็นงานเชิงประเด็น จำนวนเงินทั้งประเทศ 74 ล้านบาท จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาจำนวน 2 ล้านบาท   ส่วนที่สอง 75% สำหรับพื้นที่เป้าหมาย จำนวนเงินทั้งประเทศ 226 ล้านบาท  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาจำนวน 5,304,672  บาท  ที่ผ่านมามีการประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการจังหวัดให้รับทราบถึงงบประมาณและให้องค์กรสวัสดิการชุมชนส่งโครงการขอรับการสนับสนุน โดยจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอีกที  สำหรับการอุดหนุนครั้งนี้จะไม่ทำให้โครงสร้างองค์กรเสียหายแต่อย่างใด   

คุณไสว สำหรับ พอช. มีงบประมาณของปี 2550 จำนวน 200 ล้านบาท ยังไม่ลงพื้นที่ จะนำมาดำเนินการในปี 2551 เพื่อ 1)สนับสนุนสวัสดิการตำบล พื้นที่ละ 55,000 บาท 2)สนับสนุนการสเริมสร้างความเข้มแข็ง 3)สนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้คณะกรรมการทำงานระดับจังหวัด 

 การแบ่งกลุ่มกำหนดแผนการขับเคลื่อนงานของพื้นที่ 3 ระดับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1)      พื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่นำร่อง  รวม 28 ตำบล  หาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนสวัสดิการได้อย่างไร

2)      พื้นที่ใหม่ ที่มีการจัดสวัสดิการอยู่แล้ว

3)      พื้นที่ใหม่ ที่ยังไม่มีการจัดสวัสดิการ 

กลุ่มที่ 1 จำนวน 28 ตำบล

แผนพัฒนาสวัสดิการปี 2549-2551 จากงบประมาณ 200 ล้านบาท แบ่งการขับเคลื่อนเป็น 3 ส่วน

1.       พัฒนาฐานข้อมูล                         งบประมาณจำนวน 55,000 บาท/กองทุน

2.       พัฒนายกระดับกองทุน              งบพัฒนา

3.       เชื่อมโยงขบวน                            งบบูรณาการ 

การพัฒนายกระดับกองทุน

การระดมความคิด จะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ มีประเด็นที่ได้ดังนี้

1.       ขยายจำนวนสมาชิกโดยการใช้หลักการขายประกัน ให้กรรมการเดินเข้าหาสมาชิกถึงครัวเรือน

2.       เจาะกลุ่มเยาวชนด้วยการประสานผ่านโรงเรียน

3.       ขยายการจัดสวัสดิการสู่กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4.       จะพัฒนาแกนนำหมู่บ้านละ 7 คน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนนำไปสู่การขยายฐานสมาชิก

5.       หาภาคีทำงานร่วมโดยเฉพาะกับ อบต. เพื่อขยายสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกเรื่อง

จากการระดมความคิดของเวทีสามารถสรุปและกำหนดเป็นแนวทางให้พื้นที่เขียนแผนกิจกรรม

แผนกิจกรรมภายใต้ 6 เรื่อง ดังนี้

1.       พัฒนาแกนนำ/คณะทำงาน

2.       ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.       เชื่อมโยงกลุ่มองค์กร

4.       ขยายการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกเรื่อง

5.       ขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

6.       พัฒนาระบบข้อมูล

กำหนดให้ทุกพื้นที่ส่งแผนกิจกรรมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 

 การบูรณาการ

เป็นการหนุนเสริมกองทุนที่มีความพร้อมในการจัดสวัสดิการด้วยการร่วมสบทบกองทุน จาก พมจ. 1 ส่วน  อบต. 1 ส่วน และให้กองทุนบริหารงาน

เมื่อสำรวจกองทุนที่มีการทำงานหรือมีความพร้อมทำงานร่วมกับ อบต. มีจำนวน 19 ตำบล  การขับเคลื่อนต่อจากนี้ พมจ.จะหารือกับทั้ง 19 อบต.เพื่อให้รับทราบและหาแนวทางดำเนินการสมทบกองทุน 1 ส่วน  

หมายเลขบันทึก: 162107เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2008 14:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤษภาคม 2012 17:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี