ผู้บริหารมืออาชีพ

thecityedu
การจะเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างผสมผสานกัน

CITY EDU / ผู้บริหารมืออาชีพ (Professional Administrator)

ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา        

พิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร Thecityjournal 1-16 กุมภาพันธ์ 2551                  

               คำว่า ผู้บริหารมืออาชีพ (Professional Administrator) และครูมืออาชีพ เป็นคำที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน  การจะเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างผสมผสานกับประสบการณ์ ความรู้ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงคุณสมบัตินักบริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพไว้มาก ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงผู้บริหารมืออาชีพก่อน

                ผู้บริหาร หากพิจารณาจากคำว่าบริหาร มาจาก คำว่า บริ+หาร  บริ หรือ ปริ แปลว่ารอบด้าน รอบรู้ ส่วนคำว่า หาร (หาระ) แปลว่า นำไป โดยรูปคำ ผู้บริหาร  จึงหมายถึง ผู้นำไปรอบด้าน ผู้นำไปสู่ความรอบรู้ ทุกกระบวนการ

                มืออาชีพ (Professional) หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

                ผู้บริหารมืออาชีพ ผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในการนำไปรอบด้าน นำไปสู่ความรู้ สู่จุดมุ่งหมาย

                คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ มีนักวิชาการกล่าวไว้หลาย ๆ แบบ แต่โดยภาพรวมจะมีสิ่งที่คล้าย ๆ กัน แต่มีมุมมองแปลกใหม่ที่อยากนำเสนอคือมุมมองของพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม ที่กล่าวถึงนักบริหารมืออาชีพ 6 บริ คือ บริเวณ บริวาร บริภัณฑ์ บริการ บริกรรมกิจ บริกรรมภาวนา  ซึ่งมีอยู่ 2 ข้อที่ต้องขยายความ คือ บริกรรมกิจ คือ รับหน้าที่อะไรไว้ต้องทำให้หมด และบริกรรมภาวนา คือ ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิสม่ำเสมอ

                ผู้บริหาร 10 ดี (10 D) เป็นแนวคิดของ รศ.เทื้อน ทองแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่รวบรวมอักษร D ไว้ถึง 10 อย่าง คือ Dream (ความฝัน),Decisiveness (กล้าตัดสินใจ), Doers (ผู้ปฎิบัติ),  Determination (มีความมุ่งมั่น),  Dedication (อุทิศตน), Devotion (การใส่ใจ), Details (ลงรายละเอียด),  Destiny (กำหนดเป้าหมายเอง), Dollars (ความร่ำรวย), Distribute (แบ่งปันความเป็นเจ้าของ)

                ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ ศาสตรจารย์ ดอกเตอร์ สายหยุด  จำปาทอง ได้เคยกล่าวไว้ มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ความกล้าตัดสินใจ

                เมื่อนำแนวคิดต่าง ๆ มาผสานกับแนวคิดของ ผศ.ศรายุทธ  เศรษฐขจร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้บริหารมืออาชีพที่จะกล่าวถึงในที่นี้ต้องมีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง กล้า และใหม่ คือเป็นคน 3 เก่ง เป็นคน 3 กล้า เป็นคนดี และเป็นคนรุ่นใหม่ 3 ใหม่

                ลักษณะคนเก่ง 3 เก่ง คือ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เพราะผู้บริหารมืออาชีพ ควรเป็นผู้ที่เป็นนักคิด เพื่อสามารถนำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้นำ เก่งคน คือ รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถงาน และเก่งงาน ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นผู้ทำงานเก่ง รู้จัดวางแผนการทำงาน มีการตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนางานตามวงจรคุณภาพ PDCA

                ลักษณะคนกล้า 3 กล้า คือ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง ความกล้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องตัดสินใจ โดยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ไม่ผิดกฎระเบียบ ความกล้าเปรียบเหมือนไฟในตัวผู้บริหารมืออาชีพ ที่ควรมีความกล้า กล้าตัดสินใจ งานบางอย่างเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการตัดสินใจ ผู้บริหารจึงต้องกล้าตัดสินใจ  การตัดสินใจผูกติดกับความเสียง ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องกล้าเสี่ยงว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องหรือไม่ และประการสำคัญผู้บริหารมืออาชีพต้องกล้าเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์การดีขึ้น

                ลักษณะคนรุ่นใหม่ 3 ใหม่ คือ พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมใหม่,  สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ และแสวงหาความรู้ใหม่ ผู้บริหารมืออาชีพต้องรู้จักพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมใหม่ ยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รู้จักสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย และสิ่งสำคัญผู้บริหารต้องแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

                ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้ที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จึงต้องเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ สิ่งสำคัญอีกประการคือผู้บริหารมืออาชีพต้อง รู้จักบริกรรมภาวนา คือ ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม ไหว้พระสวดมนต์ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และทำสมาธิสม่ำเสมอ จึงจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เก่งและดี ไม่เป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เก่งและโกง

                คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่กล่าวมา ครูผู้สอนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพได้ โดยบูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน การบริหารห้องเรียนอย่างมืออาชีพ บวกกันความรู้ และประสบการณ์ของคุณครู จะช่วยพัฒนาคุณครูให้เป็นครูมืออาชีพได้

เอกสารอ้างอิง

1.เทื้อน  ทองแก้ว. สิบดี (D) ที่ช่วยให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ. [online] เข้าถึงได้จาก  http//:www.dusithost.dusit.ac.th/        

2. พระพิพิธธรรมสุนทร (พระราชวิจิตรปฏิภาณ) ธรรมะจากหลวงพ่อ      นักบริหารมืออาชีพ  http://www.dhammathai.org/store/talk/talk46.php

3. รุ่ง แก้วแดง. เทคนิคการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ    http://library.uru.ac.th/

4. สายหยุด  จำปาทอง. นักบริหารธรรมดา นักบริหารมือ. เอกสารประกอบคำบรรยาย    ผู้บริหารมืออาชีพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์ศาลายา, 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityedu

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#ผู้บริหาร#บริหารการศึกษา#มืออาชีพ#ผู้บริหารมืออาชีพ#ความเป็นมืออาชีพ#บทความการศึกษา#นักบริหารมืออาชีพ

หมายเลขบันทึก: 159300, เขียน: 15 Jan 2008 @ 08:51 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)