Impact from Mukdaharn Seminar

 ผลจากการที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสมาคมข้าราชการพลเรือนได้ร่วมกันจัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนรุ่นที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้เคยลงไว้ใน Blog Six In One ( Link )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ติดต่อให้ทีมงานไปจัด "การพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมยุทธศาสตร์การทำงานในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ที่ เขื่อนอุบลรัตน์"

วัตถุประสงค์ "เพื่อการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้"

JJ