Organization Development for Provincial Strategy

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอีบุตร พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Impact from Mukdaharn Seminar

 ผลจากการที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสมาคมข้าราชการพลเรือนได้ร่วมกันจัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนรุ่นที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้เคยลงไว้ใน Blog Six In One ( Link )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ติดต่อให้ทีมงานไปจัด "การพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมยุทธศาสตร์การทำงานในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ที่ เขื่อนอุบลรัตน์"

วัตถุประสงค์ "เพื่อการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)