หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร

            หลักการที่ผู้บริหารมักจะใช้ในการบริหารงาน  คือ หลักการ ครองตน   ครองคน  ครองงาน  เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ ในหน้าที่การงานของตนเอง  ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ   และผลของงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ซึ่งในการ ครองตน  ครองคน  ครองงาน   นั้นผู้บริหารต้องบริหารโดยใช้หลักธรรมในการบริหาร  ซึ่งจะกล่าวต่อไป

ครองตน  "หลักธรรมสัปปุริสธรรม7"

1.รู้จักเหตุ     2.รู้จักผล  3.รู้จักตน     4.รู้จักประมาณ  5.รู้จักกาลเวลา

6.รู้จักชุมชน    7.รู้จักเลือกคบบุคคล

ครองคน  "หลักธรรมสังคหวัตถุ4"

1.ทาน  : การให้การแบ่งปัน

2.ปิยวาจา : การพูดจาดี

3.อัตถจริย : การประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การบริการ

4.สมานัตตตา : การวางตนสมฐานะ เสมอต้นเสอปลาย

    ครองงาน  "หลักธรรมอิทธิบาท 4"

1.ฉันทะ  : ความพอใจ รักและพอใจในงาน

2.วิริยะ   :  ความเพียร กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรในงาน

3.จิตตะ :  ความเอาใจใส่จดจ่อ  มีสมาธิอยู่กับงาน

4.วิมังสา :ความคิดไตร่ตรอง ใช้ความคิดสติปัญญาพิชิตงาน