รัชนี 60

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549

วันนี้พิมพ์งานให้อาจารย์วิจิตร ในเรื่องของหน่วยในการวัด ด้วยโปรแกรม Photoshop อย่างแรกเราก็เปิดงานใหม่ขึ้นมา จากนั้นก็พิมพ์ มาตราการวัดต่างๆเช่น เวลา  น้ำหนัก ฯลฯ  โดยที่จะสร้างเป็นเรื่องละ Layer จากนั้นก็ Save ไว้ให้อาจารย์และเดี๋ยวอาจารย์จะมาต่อเติมเอง และวันนี้ก็เป็นวันฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันสุดท้ายของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งเพื่อนๆบางคนก็เสร็จสิ้นกันแล้ว ก็มีเพียงแต่นักศึกษาที่ฝึกงานที่สสวท.ที่ยังต้องมาฝึกถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีโครงการที่จะต้องรอการ Present อยู่ เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการอาจารย์เลยอยากให้อยู่ต่อเพื่อที่จะได้ดูความก้าวหน้าของงานและในสิ่งที่จะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมของโครงการค่ะ
*** ในการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ได้รับความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.        การเขียนโครงการ อาจารย์นิเทศก์ ได้แนะนำและให้นักศึกษาฝึกงานเขียนโครงการเดี่ยวของตนเอง นำมาส่งและตรวจ  แก้ไข  ปรับปรุง  จนสมบูรณ์ถูกต้อง  โดยเนื้อหาสาระให้เกี่ยวกับการเรียนการสอน  อาจารย์นิเทศก์เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ต่างๆ  จนเสร็จเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นให้นักศึกษาทั้ง 5 คน เขียนโครงการใหญ่มา 1 โครงการซึ่งโครงการที่เขียนขึ้นมานั้นต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน โดยที่สมาชิกภายในกลุ่มได้เสนอเรื่องการประชาสัมพันธ์สสวท.ด้วยสื่อมัลติมีเดีย มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
2.        การเขียนบทโทรทัศน์ อาจารย์นิเทศก์ ให้นักศึกษาเขียนบทคนละ 1 เรื่อง กำหนดเวลา 3นาที นำมาส่งและตรวจจนเสร็จเรียบร้อย ในการเขียนบทโทรทัศน์อาจารย์นิเทศก์ได้ให้คำแนะนำและหลักการในการเขียนบทที่ถูกวิธี และความรู้ที่ได้ในการเรียนครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาก็ได้นำมาใช้ในการปฎิบัติจริง ในเรื่องของการทำโครงการกลุ่ม
3.        การฝึกใช้กล้อง BATACAM และ DV อาจารย์นิเทศก์ นำกล้อง BATACAM มาสอนและฝึกให้นักศึกษาฝึกงานลองใช้กล้อง โดยที่อาจารย์นิเทศก์จะสอนในเรื่องของการทำงานปุ่มควบคุมต่างๆ ของกล้อง เช่นการเช็ค White Balance การตั้งค่าของแสง การ Zoom  in และ Zoom  out Lens  Focus และขนาดของภาพ  เทคนิคการใช้กล้อง และมุมของภาพที่จะถ่าย รวมถึงการเก็บและบำรุงรักษา เช่น แบตเตอรี่ ม้วนเทป  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และให้นักศึกษาลองถ่ายงาน โดยใช้กล้อง BATACAM และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานให้สมบูรณ์แบบ
4.        การถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล  ให้นักศึกษาถ่ายภาพดอกไม้ โดยให้ภาพสื่อออกมาเป็นเรื่องราว จากนั้นก็นำไปตัดต่อ

5.        การตัดต่อ อาจารย์นิเทศก์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ คือ โปรแกรม DPS Velosity  Adobe โดยที่อาจารย์ให้นักศึกษานำงานของตนที่ถ่ายมา นำมาตัดต่อ ใส่เสียง
จนเสร็จสมบูรณ์และให้อาจารย์ตรวจ
6.        การถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ภายในสตูดิโอและนอกสถานที่ หน้าที่ของนักศึกษาในการถ่ายทำมีทั้งจัดแสง  จัดฉาก  และสถานที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการถ่ายทำต่างๆ เช่น ควบคุมกล้อง  ผู้ช่วยผู้กำกับ  แต่งหน้า  จัดแต่งเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
7.        การจัดเก็บวีดิทัศน์ ในห้อง Master Tape อย่างเป็นระเบียบ  โดยแบ่งการจัดและแยกประเภทเป็น  ปี  พ.ศ.  กลุ่มวิชา  และแยกประเภท  เช่น เทป BATA  CAM , VCD , DVD พร้อมทั้งมีปกเทป และสันเทป  เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆของวีดิทัศน์ เพื่อง่ายต่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
8.        การสำเนาวีดิทัศน์ การแปลงสัญญาณจากเทป DV CAM และ BATA  CAM เป็นแผ่น VCD หรือ DVD การสำเนาแผ่น VCD เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน
9.        การบันทึกเสียง โดยใช้ห้องบันทึกเสียง รวมทั้งการตัดต่อเสียง โดยใช้โปรแกรม DPS Velosity  Adobe
10.     การควบคุมการผลิต เช่น ควบคุมแสงไฟ  ควบคุมเสียง และการตัดต่อ
11.     การติดตั้งอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง
12.     การจัดเก็บอุปกรณ์   เก็บกล้อง   เก็บปลั๊กไฟ 
13.     การแก้ไขสิ่งของชำรุด  เช่นไมโครโฟน  ฉาก
14.     การบำรุงรักษาอุปกรณ์และยืม – คืนอุปกรณ์
*** นอกจากอยู่ที่ฝ่ายโสตแล้ว อาจารย์นิเทศก์ยังจัดให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสฝึกงานตามหน่วยต่างๆประกอบด้วย
1.       หน่วยการพิมพ์

2.       หน่วยศิลป์
หน่วยการพิมพ์ ได้เรียนรู้วิธีการตัดกระดาษด้วยเครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่ระบบดิจิตอล  การคิดคำนวณของกระดาษแผ่นใหญ่ที่ต้องการจะตัดให้เป็นแผ่นเล็ก   การเข้าเล่มกระดูกงู 
การสำเนาเอกสารด้วยระบบดิจิตอล

หน่วยศิลป์  ได้เรียนรู้ในการทำโปสเตอร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทำรูปทรงเรขาคณิตแบบ 2 มิติ การเคลือบสติ๊กเกอร์  การทำกราฟิกด้วยโปรแกรม อิลาสเตเตอร์


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรัชนีความเห็น (0)