เพลง โรงพยาบาลของเรา มีเนื้อเพลงสั้นๆ ดังนี้ครับ

           โรงพยาบาลของเรา              พวกเรามีความภูมิใจ

            บ้านตาก สะอาด สดใส         สะดวกสบายบริการน้องพี่

        ที่พึ่งของชาวชุมชน              ทุกคนภูมิใจเหลือที่

        โรงพยาบาลบ้านตากเรานี้     ทำสิ่งดีมีความกลมเกลียว

              โรงพยาบาลของเรา          พวกเรารวมเป็นหนึ่งเดียว                                

              สามัคคีมีความกลมเกลียว   เป็นหนึ่งเดียวไม่มีตกต่ำ

          รักษาแบบมาตรฐาน            บริการด้วยคุณธรรม 

          ดูแลห่วงใยเช้าค่ำ               จึงก้าวนำมาตรฐานสากล