ERP

ERP

ในการทำธุรกิจแต่ละอย่างนั้น จำเป็นที่จะต้องประกอบด้วยฝ่ายงาน หรือแผนกต่าง ๆ หลายฝ่าย ในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ ประกอบด้วยและมีหน้าที่ดังนี้:
ฝ่ายการตลาดและการขาย ( Marketing and Sales )
– มีหน้าที่กำหนดราคาของสินค้า, ทำการโปรโมทสินค้า, รับ order จากลูกค้า และทำการประเมินอนาคตของธุรกิจ
ฝ่ายการผลิตและการจัดการวัสดุ ( Production and Material Management )
– วางแผนและพัฒนาการผลิต, สั่งซ้อวัตถุดิบมาทำการผลิตสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้า
ฝ่ายการบัญชีและการเงิน ( Accounting and Finance )
– ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขาย, รายรับที่ได้จากลูกค้า, รายการสั่งของจาก supplier และทำการสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้
ฝ่ายการบุคลากร ( Human Resources )
– ดูแลเรื่องการจัดหาพนักงาน, การฝึกอบรมพนักงาน, สงัสดิการ ของพนักงานในบริษัท
ฝ่ายต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลร่าวกันเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผ่านระบบข้อมูลข่าวสาร  ในปัจจุบันนั้นได้มีการคิดค้นระบบที่แสดงกระบวนการทางธุรกิจขึ้น เพื่อที่จะทำให้เห็นทิศทางของธุรกิจได้ดีขึ้น  และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายนั้นได้มีโปรแกรม ERP เข้ามาช่วยโดยอาศัยฐานข้อมูลร่วมกัน

1. มีปัจจัยหลายประการที่เป็นเหตุให้โปรแกรม ERP  มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
- ความเร็วของคอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่ราคาลดลง
- ในยุคแรก ๆ โครงสร้างของของระบบ client – server นั้นจะเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันของคนหลาย ๆ คนโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
- โปรแกรมทำให้การใช้ข้อมูลร่วมกันนั้นทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะระหว่างฝ่ายการบัญชี, การเงิน และฝ่ายการวางแผนการผลิต
- การเติบโตขึ้นของธุรกิจทำให้บริษัทมีความซับซ้อนมากขึ้น และผู้บริหารมีความต้องการระบบข้มูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ
2. SAP AG ได้ให้กำเนิดโปรแกรมที่มีความซับซ้อน ในตระกูล ERP ที่เรียกว่า โปรแกรม R/3 ซึ่งมีความสามารถ
ทำให้บริษัททำงานร่วมกันโดยใข้ฐานข้อมูลร่วมกัน ของแต่ละฝ่ายในลักษณะ real – time และมีประสิทธิภาพสูง
3. การซื้อโปรแกรม ERP ที่มีราคาแพง และใช้เวลาในการติดตั้ง และจำเป็นที่จะต้องมีการอบรมพนักงาน นั้น แต่
    ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจ สำหรับบางบริษัท อย่างไรก็ตาม ROI ก็ไม่อาจไว้ใจได้เสมอไป
4. ในอนาคตข้างหน้านั้น ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ERP สามารถที่จะใช้บนอินเตอร์เน็ตได้
 
 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERP ( Enterprise Resource Planning )ความเห็น (0)