Enterprise Resource Planning

ERP ของคุณ
ERP เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรโดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า
หน้าที่ต่างในบริษัทส่วนมากจะประกอบด้วย ดังนี้
1.     ด้านตลาดและการขาย มีหน้าที่ทางธุรกิจในด้านการตลาด ลำดับกระบวนการขาย การ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า การให้ความสนับสนุนลูกค้า การวางแผนล่วงหน้าสำหรับการขาย และการโฆษณา
2.     ด้านจัดการการผลิตและวัตถุ มีหน้าที่ด้านจัดการการผลิตและวัตถุ ในส่วนของหน้าที่นี้จะรวมถึง
การซื้อขาย การรับ-ส่ง สินค้า สร้างแผนการผลิตสินค้า และการวางแผนในการซ่อมบำรุง
3.     ด้านบัญชีและการเงิน ในส่วนของหน้าที่นี้จะเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การจัดสรรและ
ควบคุมราคา วางแผนและจัดงบประมาณ รวมถึงการทำ cash – flow
4.     ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของหน้าที่นี้จะเกี่ยวกับการจัดหาบุคคลเข้าทำงานใหม่ การ
ฝึกงาน รวมถึงผลประโยชน์ เบี้ยเลี้ยง

การพัฒนาของระบบ ERP มีผลให้ (1) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

ที่จำเป็นในการรับรองระบบ และ(2) การพัฒนาวิสัยทัศในการรวบรวมข้อมูล
ปัจจัยต่างๆ จะนำมาถึงการพัฒนาของ ERP
-       ความเร็วและกำลังของการคำนวณของฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาและขนาดลดลง
-       สถาปัตยกรรมระหว่างเครื่องผู้ใช้บริการ(client)ไปยังผู้ให้บริการ(server) ภายใต้เงื่อนไข              ของโครงสร้างแนวความคึดที่จะมีผู้ใช้บริการหลากหลายสามารถแบ่งปันข้อมูลด้วยกันได้
-       ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของซอฟแวร์จะทำให้การรวมกันสะดวกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยึ่งใน                ระหว่าง 2 พื้นที่ เช่น การจัดการ การเงิน และแผนการจัดสรรทรัพยาการมนุษย์
-       การเพิ่มขึ้นของขนาดของธุรกิจ ความยุ่งยากซับซ้อน และการแข่งขันที่ต้องการเป็น          บริหารธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันของระบบ
            SAP AG มีส่วนประกอบที่ซับซ้อน มาตราฐานของโปรแกรม ERP ที่เรียกว่า R/3
    โปรแกรมจะทำการรวมธุรกิจของบริษัททั้งหมดโดยใช้การรวมข้อมูลหลักซึ่งจะเชื่อมทั้งขั้นตอน     
     ข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนตลอดเวลา และขั้นตอนมีความทันสมัย
                 การซื้อโปรแกรม ERP จะมีราคาแพง เวลาที่ต้องการที่จะดำเนินการ และต้องการที่จะให้ลูกจ้างมี 
     ความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมแต่มีค่าจ้างที่เพียงพอ สำหรับบางบริษัทจะมีการใช้ ROI ซึ่ง
     อาจจะไม่ปัจจุบันหรือคาดคะเนได้
                 ในอนาคตผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่าERPจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
     กับลูกค้า การปรับปรุงแผนการและการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงขั้นตอนผ่านทางinternet

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERP Yeah!!ความเห็น (0)